Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent de les obres de Restauració de les fatxades del Palau Municipal de Castelló de la Plana.

Núm d´expedient: 2016/9 G-2016/20975

Òrgan de Contractació: acord de la Junta de Govern Local.

 Data de publicació en el BOP: 13 de setembre de 2016 

Data fi presentació proposicions (13 dies naturals) : Fins al 26 de setembre de 2016, a les 13:00 hores. 

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió) : 13 de setembre de 2016. 

Visita de les instal·lacions, dimarts, 20 de setembre de 2016, a les 10:00 hores. Punt de trobada en la porta de l'Edifici Noble de l'Ajuntament, en la plaça Major.

AMPLIACIÓ TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES FINS AL 3 D’OCTUBRE DE 2016, A LES 14:00 HORES (acord de la Junta de Govern Local de 23 de setembre de 2016)


OBERTURA DE SOBRES:

- Fecha obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisques defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l’obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el dimecres 5 d’octubre de 2016, a partir de les deu hores, en el segon pis de l’edifici Noble.
 . Acta sobre B 

- Data obertura documentació tècnica (SOBRE C), acte públic: el dilluns 17 d'octubre de 2016, a partir de les 13:00 hores, en el segon pis de l’edifici Noble.
   . Acta sobre C

-Data Taula lectura de l’informe tècnic dels sobres C i, si és el cas, proposar l’adjudicació del contracte, en acte públic: el divendres 28 d’octubre de 2016, a les 8:30 hores, en el segon pis de l’edifici Noble.
   . Acta proposta d'adjudicació

Data adjudicació del contracte: 25 novembre 2016

Anuncí adjudicació.

Data formalització del contracte:15 desembre 2016

Anuncí formalització.


DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

 Anunci Licitació. 

Plec de Clàusules Administratives Particulars
. NOTA: S'advertix que hi ha un salt en la numeració de les clàusules, passant de la 16a a la 18a, però això no és per la falta de cap clàusula.
 

Diligència aprovació PCA

Projecte.

Memorìa.

Pressuponst

Plans

Estudi S y S

Diligència aprovació projecte

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

18-IEB.01-Electricitat Alçat Plaça Major

26-IEB.07-Esquema unifilar


volver