Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent la contractació de la Millora de clavegueram i solució d'arreplega d'aigües superficials en el carrer Sant Pascual en el Grup Sant Agustí i Sant Marcos de Castelló de la Plana

Número d'expedient: 2016/22 G-2016/28414
Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d'Alcalde.
Data de publicació en el BOP: 15 de setembre de 2016.
Data fi presentació proposicions (13 dies naturals) : Fins al 28 de setembre de 2016, a les 13:00 hores. 
Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió) : 15 de setembre de 2016.   

OBERTURA DE SOBRES: 
- Fecha obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisques defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l’obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el dimecres 5 d’octubre de 2016, a partir de les deu hores, en el segon pis de l’edifici Noble
  . Acta sobre B
- Data obertura documentació tècnica (SOBRE C), acte públic: el dimecres 19 d'octubre de 2016, a les 10:00 hores. Lloc: en el segon pis de l’edifici Noble.
   . Acta sobre C
-Data lectura d´informe  tècnic dels Sobres C i proposta d´adjudicació, acte públic:
dimecres 26 d´octubre de 2016, a partir de les 8:15 hores. Lloc: en el segon pis de l´edifici Noble.
   . Acta proposta d'adjudicació 


Anuncí Adjudicació:


Anuncí Formalització:

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:
 -Anuncí Licitació.
 -Plec de Clàusules Administratives Particulars.
 -Diligència aprovació PCA 
Projecte.

volver