Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent dels obres de Rehabilitació de les calçades dels carrers Bisbe Beltrán, Comte Noroña, Pescadors i la seua millora de la xarxa de clavegueram

Número d’expedient: 2016/41 G-2016/31066 

Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d’Alcalde

Data de publicació en el BOP: 17 de setembre de 2016

Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins al 30 de setembre de 2016, als 13:00 hores

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 19 de setembre de 2016


OBERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisques defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l’obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el dimecres 5 d’octubre de 2016, a partir de les deu hores, en el segon pis de l’edifici Noble
  . Acta sobre B 
-Data Taula lectura de l’informe tècnic dels sobres B i, posterior obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració avaluables automàticament per mitjà de fórmules matemàtiques (SOBRE C) en acte públic: el divendres 28 d’octubre de 2016, a les 8:30 hores, en el segon pis de l’edifici Noble.
   . Acta sobre C
- Data Taula lectura de l'informe tècnic dels C i, si ès el cas, proposta d'adjudicació del contracte en acte públic: el divendres 4 de novembre de 2016, a les 8:30 hores, en el segon pis de l'edifici Noble.
   . Acta proposta adjudicació

Data de adjudicació del contracte: 23 de novembre de 2016.

Anuncí Adjudicació.

Data de formalització del contracte: 29 de novembre de 2016. 

Anuncí Formalització.


DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA: 

Anunci Licitació

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Diligència aprovació PCA

Projecte
 

Anunci adjudicació 

Anunci formalització

volver