Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent de les obres de Col·lector d’aigües residuals i pluvials en camí del Collet i asfaltat del mateix (Castelló de la Plana)

Número d’expedient: 2016/31 G-2016/30024 

Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d’Alcalde

Data de publicació en el BOP: 17 de setembre de 2016

Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins al 30 de setembre de 2016, a les 13:00 hores

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 19 de setembre de 2016. 


OBERTURA DE SOBRES:

- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisques defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l’obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el dimecres 5 d’octubre de 2016, a partir de les deu hores, en el segon pis de l’edifici Noble
    . Acta sobre B  

- Data de lectura de l'informe tècnic dels Sobres B i posterior obertura dels sobres C, acte públic: dimecres, 26 d'octubre de 2016, a partir de les 8:00 hores, en el segon pis de l'edifici Noble.
    . Acta sobre C

- Data de lectura de l´informe Tècnic del Sobres C i proposta adjudicació, acte públic: dimecres, 2 de novembre de 2016, a partir de les 8:30 hores, en el segon pis de l´edifici Noble.
    . Acta proposta d'adjudicació

- Anuncí d´adjudicació.


-Anuncí de Formalització.


DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA: 

Anunci Licitació

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Diligència aprovació PCA

Projecte


volver