Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Clavegueram en camí Roquetes i drenatge d’aigües pluvials

Número d’expedient: 2016/13 G-2016/30194

Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d’Alcalde

Data de publicació en el BOP: 20 de setembre de 2016

Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins al 3 d’octubre de 2016, a les 14:00 hores

Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 20 de setembre de 2016 


OBERTURA DE SOBRES:

- Fecha obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisques defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l’obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el dimecres 5 d’octubre de 2016, a partir de les deu hores, en el segon pis de l’edifici Noble.
  . Acta sobre B

- Data obertura documentació tècnica (SOBRE C), acte públic: el divendres 14 d'octubre de 2016, a partir de les 12:15 hores, en el segon pis de l’edifici Noble.

-Acta lectura informe Sobre B i obertura Sobre C.

- Data lectura informe tècnic sobre els criteris avaluables automàticament per mitjà de fórmules matemàtiques i, si és el cas, proposta d’adjudicació: el divendres 21 d’octubre, a les 8:00 hores.
Lloc: en el segon pis de l’edifici Noble

-Acta lectura informe Sobre C i proposta d´adjudicació:

- Anunci Adjudicació:

-Anunci Formalització:

DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:

Anunci Licitació

Plec de Clàusules Administratives Particulars 

NOTA: S’ha advertit un error en el nom del tècnic de l’empresa JLF Enginyeria que figura com a redactor del projecte en la Clàusula primera del Plec de Clàusules Administratives, ja que el mateix és Salvador EspaÑa Tamayo, Enginyer de Camins, Canals i Ports en compte de José Luis Fabra Salom, Enginyer Agrònom, sense que això afecte les condicions de la contractació ni al projecte que ha sigut publicat.

Diligència aprovació PCA

Projecte

volver