Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres d’Implementació d’horts socials municipals en Camí En Riera de Castelló de la Plana

Número d’expedient: 2016/11 G-2016/23065
Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d’Alcalde
Data de publicació en el BOP: 01/11/2016
Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins al 14 de novembre de 2016, a les 14:00 hores
Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 02/11/2016

OBERTURA DE SOBRES:
-Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l’obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: 16 de novembre de 2016, a les 08:00 hores, segon pis de l´edifici Noble.
   . Acta sobre B
- Data obertura documentació econòmica i tècnica (SOBRE C), en acte públic: el 30 de novembre de 2016, a les 09:00 hores, en el segon pis de l’edifici Noble 
   . Acta sobre C 
- Data lectura informe sobre C i proposta d’adjudicació: el 2 de desembre de 2016, a les 14:45 
   . Acta proposta adjudicació 


Data adjudicació del contracte: 20 de diciembre de 2016

Anuncí Adjudicació.

Data Formalització del contracte: 25 de enero de 2017

Anuncí Formalització.DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:
- Anunci Licitació
- Anunci rectificació termini presentació ofertes
- Plec de Clàusules Administratives Particulars
- Diligència aprovació PCA
- Projecte

 

volver