Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Remodelació urbana de l’entorn de Mestria de Castelló de la Plana

Número d’expedient: 2016/28 G-2016/25733
Òrgan de Contractació: acord de la Junta de Govern Local
Data de publicació en el BOP: 08/11/2016
Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins al 21 de novembre de 2016, a les 14:00 hores
Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 08/11/2016

OBERTURA DE SOBRES:
- Fecha obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l’obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el 23 de novembre de 2016, a les 09:15 hores, en el segon pis de l’edifici Noble
   . Acta sobre B
- Data obertura documentació econòmica i tècnica (SOBRE C), en acte públic: el 30 de novembre de 2016, a les 09:15 hores, en el segon pis de l’edifici Noble 
   . Acta sobre C 

Data adjudicació del contracte: 16  desembre de 2016.

Anuncí adjudicació

Data Formalització del contracte: 6 de febrer de 2017

Anuncí Formalització.


DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:
Anunci Licitació 
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Projecte 
Diligència PCA
Diligència Projecte 

volver