Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Repavimentació i millora de calçades en el terme municipal de Castelló de la Plana

Número d’expedient: 2016/43 G-2016/34673
Òrgan de Contractació: acord de la Junta de Govern Local
Data de publicació en el BOP: 08/11/2016
Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins al 21 de novembre de 2016, a les 14:00 hores
Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 08/11/2016

OBERTURA DE SOBRES:
- Fecha obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l’obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el 23 de novembre de 2016, a les 08:45 hores en el segon pis de l’edifici Noble 
   . Acta sobre B
- Fecha obertura documentació econòmica i tècnica (SOBRE C), en acte públic: el 2 de desembre de 2016, a les 9:00 hores, en el segon pis de l’edifici Noble 
   . Acta sobre C
- Fecha obertura informe sobre C i proposta d'adjudicació: el 14 de decembre de 2016, a las 8:40, en el segon pis de l’edifici Noble.
   . Acta proposta adjudicació Data adjudicació del contracte: 23 de desembre de 2016

Anuncí Adjudicació.

Data Formalització del contracte: 20 de febrer de 2017

Anuncí Formalització.DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:
Anunci Licitació 
Plec de Clàusules Administratives Particulars 
Diligència PCA 
Diligència Projecte
Projecte

volver