Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Millora del drenatge en el carrer Pintor Picasso

Número d’expedient: 2016/45 G-2016/34683
Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d’Alcalde
Data de publicació en el BOP: 08/11/2016
Data fi presentació proposicions (13 dies naturals): Fins al 21 de novembre de 2016, a les 14:00 hores
Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 08/11/2016 

OBERTURA DE SOBRES:
- Fecha obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l’obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el 23 de novembre de 2016, a les 09:00 hores en el segon pis de l’edifici Noble. 
   . Acta sobre B
- Fecha obertura documentació econòmica i tècnica (SOBRE C), en acte públic: el 9 de desembre de 2016, a les 08:50 hores, en el segon pis de l’edifici Noble 
   . Acta sobre C
- Fecha lectura informe tècnic sobre C i proposta d'adjudicació, en acte públic: el 14 de decembre de 2016, a les 14:00 hores, en el segon pis de l'Edifici Noble.  
   . Acta propuesta adjudicació Data adjudicació del contracte: 29 de diciembre de 2016

Anuncí Adjudicació.

Data Formalització del contracte: 6 de marzo de 2017

Anuncí Formalització.


DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:
- Anunci Licitació 
- Plec de Clàusules Administratives Particulars 
- Diligència aprobació PCA
- Projecte

volver