Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Rehabilitació arquitectònica del Maset Blau

Número d’expedient: 2016/14 G-2016/25735
Òrgan de Contractació: acord de la Junta de Govern Local
Data de publicació en el BOP: 15 de novembre de 2016
Data fi presentació proposicions: Fins al 28 de novembre de 2016, a les 14:00 hores Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 15 de novembre de 2016 

OBERTURA DE SOBRES:
- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l’obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el 30 de novembre de 2016, a las 08:15 hores, en el segon pis de l’edifici Noble. 
   . Acta sobres B
-Data lectura informe tècnic sobres B i obertura dels sobres C, acte públic: dimecres, 7 de desembre de 2016, a les 09:00 hores, en el segon pis del Edifici Noble.
   . Acta sobres C i proposta adjudicació 


Data adjudicació del contracte: 23 de desembre de 2016

Anuncí Adjudicació.

Data Formalització del contracte: 6 de febrer de 2017

Anuncí Formalització.
DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:
- Anunci Licitació
- Plec de Clàusules Administratives Particulars 
- Diligència aprobació PCA
- Memòria
- Plans
- Plec
- Pressupost
- Estudi de Seguretat i Salut
- Estudi geotècnic
- Instal·lacions 
- Diligència aprobació documents projecte

volver