Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres d’Ampliació del pati del CEIP Enric Soler i Godes

Número d’expedient: 2016/47 G-2016/34687
Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d’Alcalde
Data de publicació en el BOP: 15 de novembre de 2016
Data fi presentació proposicions: Fins al 28 de novembre de 2016, a les 14:00 hores Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 15 de novembre de 2016 

OBERTURA DE SOBRES:
- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l’obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el 30 de novembre de 2016, a las 08:30 hores, en el segon pis de l’edifici Noble 
   . Acta sobres B 
- Data lectura informe técnic sobre B i obertura sobres C, en acte públic: el 14 de desembre de 2016, a les 14:10 hores, en el segon pis de l'Edifici Noble
   . Acta sobres C
-Data lectura informe técnic sobre C i proposta d´adjudicació, acte públic: el 16 de de desembre de 2016, a les 08:00 hores. en el segón pis de l´Edifici Noble.
   . Acta proposta adjudicació 


Data adjudicació del contracte: 27 de  desembre de 2016

Anuncí Adjudicació.

Data Formalització del contracte: 6  de febrer de 2017

Anuncí Formalització.


DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:
- Anunci Licitació
- Plec de Clàusules Administratives Particulars
- Projecte I
- Proyecte II

 

volver