Contratación, por procedimiento abierto, mediante tramitación urgente de las obras de Adecuación de las instalaciones del Planetario de Castellón de la Plana

Número d’expedient: 2016/49 G-2016/34690
Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d’Alcalde
Data de publicació en el BOP: 15 de novembre de 2016
Data fi presentació proposicions: Fins al 28 de novembre de 2016, a les 14:00 hores Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 15 de novembre de 2016 

OBERTURA DE SOBRES:
- Data obertura documentació administrativa (SOBRE A): en acte no públic, i en el cas que no existisquen defectes en documentació inclosa en el sobre A, es procedirà a l’obertura de la documentació tècnica relativa als criteris de valoració no avaluables automàticament (SOBRE B) en acte públic: el 30 de novembre de 2016, a las 08:45 hores, en el segon pis de l’edifici Noble
 . Acta sobre B 
- Data lectura informe tècnic sobres B i obertura dels sobres C, en acte públic: el 14 de decembre de 2016, a les 8:50 hores, en el segon pis de l'Edifici Noble
   . Acta sobre C
- Data lectura informe tècnic sobres C i proposta d'adjudicació, en acte públic: el 19 de decembre de 2016, a las 14:15, en el segon pis de l'Edifici Noble
   . Acta proposta adjudicació 


Data adjudicació del contracte: 27 de desembre de 2016

Anuncí Adjudicació.

Data Formalització del contracte: 1 de febrer de 2017

Anuncí Formalització.
DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA:
- Anunci Licitació
- Plec de Clàusules Administratives Particulars
- Projecte

volver