Contractació tramitació urgent procediment negociat sense publicitat "Construcció de vorera en la cuadra Borriolenc des de l'Avinguda Tombatosals fins a l'Avinguda Benicasim".

 Nº Expte Gestiona: 30.952/2016

Òrgan de Contractació: Decret d'Alcalde Delegat de l'Àrea de Govern de Drets i Servicis.

Adjudicatari: Demoliciones y Servicios Menguilló, SL (Demoser)

Data publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 29 de novembre de 2016.

Data Adjudicació del contracte: 16 de novembre de 2016.

Anunci Adjudicació.

Data Formalització del contracte: 17 de novembre de 2016.

Anunci Formalització.


volver