Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat, mitjançant tramitació urgent de les obres  "Pla de millora del Pinar del Grau de Castelló".

Nº Expte Gestiona:   G-30849/2016

Òrgan de Contractació: Decret Sext Sr. Tinent d´Alcalde Delegat de l´Àrea de Drets i Serveis. 

Adjudicatario: Talher, SA

Data publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 9 de gener de 2017

Fecha adjudicación del contracte: 30 de novembre de 2016 

Anúnci de Adjudicació.


Data de Formalització del contracte: 2 desembre de 2016

Anuncí Formalització.
volver