Contractació de l’explotació dels Servicis de temporada de platja del terme municipal de Castelló de la Plana per a la temporada estival de 2016

-PROCEDIMENT: Obert
- NÚM. EXPDTE:15/2016
.- Òrgan de contractació: Acord de la Junta de Govern Local, de data 23 de març de 2016.
.- Data de publicació en el BOP: 31 de març de 2016.
.- Data fi de presentació de proposicions: 15 d’abril de 2016, en horari de Registre d’Entrada.
.- Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió): 31 de març de 2016.
.- Mesa de Contractació: Els sobre A els obrirà la Taula de Contractació en acte no públic el 20 d’abril de 2016, a partir de les 10:00 hores. En el cas que no existisquen defectes en la documentació inclosa en el sobre A, la Taula de Contractació en la mateixa sessió i en acte public procedirà a l’obertura del Sobre B.

Informació Adicional

Anunci de Licitació

Plecs de Cláusules Administratives Particulars

Plecs de Condicions Técniques

Anunci Adjudicació Platjes

Anunci Formalització Platjes

volver