Equipament integral de la sala del centre d'atenció d'emergències de l'Àrea de Seguretat i Emergències. (4 lotes) Expte 30916/2016 (32.C.16)

- PROCEDIMENT: Obert. 
- NÚM. EXPTE. 30916/2016 (32.C.16) 
- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local de 30 de setembre de 2016.
 - Data de va enviar al Diari Oficial de la Unió Europea: 30 de setembre de 2016.
 - Data fi de presentació de proposicions: 8 de novembre de 2016, en horari de Registre. 

MESA DE CONTRACTACIÓ

- Proposta d'adjudicació Lote 2:  12 d'abril de 2017, a partir de les 08:00 hores. (Acte  públic)
 - Obertura documentació administrativa (Sobre A): 11 de novembre de 2016, a partir de les 08:00 hores. (Acte no públic). En el cas que no hi haja documentació a esmenar, es procedirà a continuació en acte públic a l'obertura del sobre B.
Lloc: 2n pis Edifici Noble de l'Ajuntament."

- Subsanació documental y obertura Sobre B: 18 de novembre de 2016, a partir de las 08:00 horas. (Acto públic). 
Lloc: 2n pis Edifici Noble de l'Ajuntament."
Acta obertura Sobre B

- Apertura sobre C: 2 de diciembre de 2016.  a partir de las 08:00 horas. (Acto público). Acta apertura sobre C y baixa temeraria

- La Taula de Contractació es reunirá per a donar compte del informe relatiu a la justificació de baixa temeraria y, en el seu cas, a la proposta d'adjudicació el proper divendres 9 de desembre de 2016, al segon pis del edifici de l'ajuntament.
Acta adjudicacio de 9/12/2016

Acta dar cuenta resolucion y nueva propuesta adjudicacion_12.04.17. 32.C.16

Anunci  Adjudicació

Anuncio DOUE
Pliego de Cláusulas Administrativas
Pliego de Prescripciones Técnicas
Anunci BOP

Anunci adjudicació lote 2

Anunci formalització


volver