OBJECTE: CONCESIÓ ADMINISTRATIVA DE L´OCUPACIÓ TEMPORAL DE LES VÍES PÚBLIQUES DEL TÉRMINI MUNICIPAL DE CASTELLÓ PER EL ESTACIONAMENT DE VEHICLES BAIX CONTROL HORARI

- PROCEDIMENT: Obert.
- Nº EXPDTE: 21/2012
- Órgan de Contractació: Junta de Gobern Local
- Data de publicació en el BOP: 14 de setembre de 2013
- Data de fi de presentació de propostes: 30 de setembre de 2013, fins les 13:00 hores
- Data de publicació en el Perfil del Contratant (Data de difusió): 16 de setembre de 2013
- Taula de contratació per a donar conte del informe sobresB i obertura sobre C: 3 de desembre de 2013, a partir de les 10:00 hores, en la segona planta de l´edifici del Ajuntament.

INFORMACIÓ ASOCIADA

Plec de Clausules Administratives 
Plec de Prescripcions Tecniques 
Projecte d´ Explotacio
Anuncio de licitacion 

Acta Taula Contractacio sesio data 15 d´octubre 2013

Acta Taula Contractacio sesio data 3 de desembre 2013

Acta Taula Contractacio sesio data 14 de febrer de 2014

TAULA DE CONTRATACIÓ

- Obertura documentació administrativa (Sobre A) (Act no públic): dimarts, 8 d´octubre de 2013, a partir de les 10:00 hores

ADJUDICACIÓ/FORMALItZACIÓ
.- Órgan i data d´adjudicació: Junta de Govern Local, 21 de març de 2014
.- Anunci adjudicacio

.- Data de formalització: 17 de juny de 2014
.- Anunci formalizacio

volver