OBJECTE: SERVEI DE PRÉSTEC DE BICICLETES D´ÚS PÚBLIC EN EL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA, PER MITJÀ DE LA MODALITAT DE GESTIÓ INTERESSADA.

 "- Procediment: Obert. 
- NÚM. EXPDTE: 24/2014. 
- Òrgan de contractació: Il·lm. Sr. Tinent d´Alcalde Delegat de l´Àrea de Desenrotllament de la Ciutat, Sostenibilitat, Medi Ambient, Vivenda i Servicis Urbans. - Data de publicació en el BOP: 28 d´agost de 2014
- Data fi de presentació de proposicions:5 de septembre de 2014
 - Data de publicació en el Perfil del Contractant (Data de difusió) : 28 d´agost de 2014

INFORMACIÓ ASSOCIADA

Plec de Clausules Administratives

Plec de Prescripcionces Tecniques

Plà

Projecte d´explotació

Anunci licitació

MESA DE CONTRACTACIÓ 
- Obertura documentació administrativa (Sobre A) : 16 de setembre de 2014, a partir de les 10:00 hores. (Acte no públic) . En el cas que no hi haja documentació a esmenar, es procedirà a continuació en acte públic a l´obertura del sobre B.
 Lloc: 2n pis Edifici Noble de l´Ajuntament."

Acta Apertura Sobre B

Acta 7 de octubre de 2014

Acta 4 de noviembre de 2014

Acta 11 de novembre de 2014

Anunci d´adjudicació

Anunci de formalització

volver