• 1. Autorització agranes de bar, durant la celebració de la Festa de Nit de cap d'any, el 31 de desembre de 2016, a celebrar en el pati del Col·legi Sebastián Elcano del Grau de Castelló.
  ms informacin
 • 2. Contractació, mitjançant procediment obert, del servei de mediació en les assegurances privades de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana. 10569/2016)
  ms informacin
 • 3. Contractaci per mitj de procediment negociat sense publicitat del Patrocini per a la celebraci de lesdeveniment corresponent a leixida de letapa 17 de la Volta Ciclista Espanya des del municipi de Castell de la Plana.
  ms informacin
 • 4. Subhasta púlbica convocada per a l'alienació dels vehicles que es troben en el Dipòsit Municipal de Vehicles.
  ms informacin
 • 5. Concurs públic convocat per a contractar l'arrendament d'un local destinat a albergar l'Associació de Majors Vedruna.
  ms informacin
 • 6. Concurs púlbico per a contractar l'arrendament d'un local amb destinació a albergar l'Associació de Majors Vedruna.
  ms informacin
 • 7. OBJECTE: Subhasta pública convocada per acord de la Junta de Govern Local d´este Excm. Ajuntament, en sessió de data 8 de juny del 2012, per a l´alienació dels vehicles depositats en el Depòsit Municipal de Vehicles que han sigut retirats de la via pública i que després de realitzar els tràmits pertinents es consideren de propietat municipal, per al seu achatarramiento i tractament com a residus sòlids urbans per un Centre de Tractament Autoritzat.  
  ms informacin
 • 8. Contractació per mitjà de procediment obert de la pòlissa d´assegurança de responsabilitat civil/patrimonial de l´Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.
  ms informacin