Mitjanant un acord de la Junta de Govern Local d'aquest Excm. Ajuntament de data 15 de mar de 2019, es va adaptar la composici de la Mesa de contractaci de carcter permanent que assisteix l'rgan de contractaci de l'Ajuntament de Castell de la Plana, aprovada mitjanant acords de la Junta de Govern Local de dates 26 de juny de 2015 i 2 de mar de 2018, amb la segent composici i funcionament:


COMPOSICI


La Mesa estar integrada pels segents membres:

Presidenta:

La Regidora Delegada de Gesti Municipal, Marinela Mnica Barabs.

La Presidenta ser suplert, en els casos de vacant, absncia, malaltia o una altra causa legal, indistintament, per un dels segents regidors:
  • El Regidor Delegat de Transparncia, Modernitzaci i Normalitzaci Lingstica, Ignasi Josep Garcia Felip.
  • El Regidor Delegat d'Ordenaci del Territori, Mobilitat i rea Metropolitana, Rafael Sim Sancho.

Vocals, de designaci legalment disposada:
  • La titular de l'Assessoria jurdica i, si no hi s, un dels lletrats de l'Assessoria municipal.
  • La cap del Negociat de Fiscalitzaci, adjunta de Secci, assessora per delegaci de l'interventor general Municipal i, si no hi s, l'interventor general municipal, entenent reclamades les facultats delegades pel fet d'intervenir directament.

Secretaria:

La cap de la Secci que tramite l'expedient de contractaci o, si no hi s, el/la cap del Negociat corresponent.

Tots els membres de la Mesa de contractaci tindran veu i vot, excepte el secretari, que actuar amb veu per sense vot.

Quan aix ho requerisca la naturalesa del contracte que shaja dadjudicar, el president o els/les vocals de la Mesa de contractaci podran proposar la incorporaci a aquesta de tots els assessors que creguen convenient en ra dels seus especials coneixements tcnics, sollicitar l'assistncia a les seues sessions de qualsevol altre funcionari/ria, i demanar els informes interns o externs que consideren necessaris per a l'exercici de les seues funcions, sense que tinguen la consideraci de membres de la Mesa de contractaci, ni una altra funci que la d'informar i assessorar en forma no vinculant als seus components.


CONVOCATRIA I SESSIONS


La Mesa de contractaci es reunir en aquells casos en qu la convoque el seu secretari, en nom de qui exercisca la presidncia en atenci als expedients de contractaci que haja de conixer i que exigisquen la seua intervenci d'acord amb la normativa aplicable.

Les sessions de la Mesa Permanent podran ser de dos tipus:
  • a) Ordinries
  • b) Extraordinries
Les primeres sn aquelles la periodicitat de les quals queda establida a partir de les 8 hores del dimecres de cada setmana, llevat que coincidisca amb festiu, en aquest cas tindran lloc el dia hbil segent.

Les segones seran les que es convoquen fora de la periodicitat establida quan la naturalesa del contracte o la convenincia d'accelerar el procediment de contractaci per raons d'inters pblic aix ho requerisquen

Per a la vlida celebraci de sessions, deliberaci i presa d'acords, es requerir la presncia en la Mesa de contractaci, en tot cas, del president i del secretari o, si escau, dels qui els substitusquen, i dels dos vocals que tinguen atribudes les funcions corresponents a l'assessorament jurdic i al control economicopressupostari de l'rgan de contractaci.


RGIM D'ADOPCI DE ACORDS


Les propostes de la Mesa de contractaci seran adoptades per majoria absoluta dels membres assistents, i shauran dadequar als criteris que, sobre aix, s'indiquen en la normativa contractual vigent i als plecs de clusules administratives i de prescripcions tcniques que regisquen la contractaci.


ACTES


De cada sessi que celebre la Mesa de contractaci, el secretari estendr una acta on especificar necessriament els assistents, la data i hora de la celebraci de la sessi, l'objecte de la sessi i altres circumstncies establides en la normativa de contractaci de les Administracions pbliques. Una vegada elaborada, es passar a la signatura dels seus membres i s'entendr aprovada, llevat que per discrepncies en el seu contingut o redacci se sotmeta a la rectificaci i, si escau, a laprovaci en la sessi segent.


RGIM JURDIC


Ats el carcter d'rgan collegiat que t la Mesa de contractaci, en all que no preveu aquest acord seran daplicaci les normes recollides en el captol II del ttol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 de octubre, de rgim jurdic del sector pblic.


DEROGACI


Queden sense efecte les resolucions de data anterior a aquesta en les quals s'establisca la composici o designaci amb carcter permanent dels membres de la Mesa de contractaci de l'Ajuntament de Castell.

Aix mateix, el dia i hora en qu tindran lloc les sessions de la Mesa de contractaci prevista en aquest acord substituiran els indicats en els plecs de clusules administratives i altres documents contractuals que hi haja en els expedients de contractaci aprovats amb anterioritat a aquest.


PUBLICACI


L'acord de constituci de la Mesa de Contractaci Permanent ha estat publicat en el Butllet Oficial de la Provncia nmero 80, de data 30 de juny de 2015.

L'acord d'adaptaci de la Mesa de contractaci permanent ha sigut publicat en el Butllet Oficial de la Provncia nmero 29, de data 8 de mar de 2018.