Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juny de 2015, modificat en data 28 d'octubre de 2016, conforme al previst en l'art. 320 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (d'ara endavant TRLCSP), aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, arts. 21, 22 i 23 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, i en l'apartat 10 de la Disposició Addicional Segona del TRLCSP, es constitueix amb caràcter permanent la Mesa de Contractació que assistirà a l'òrgan de contractació de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, amb la següent composició i funcionament:


COMPOSICIÓ


La Mesa estarà integrada pels següents membres:

President

El Regidor Delegat de Gestió Municipal, Antonio Lorenzo Górriz.

El President, serà suplit, en els casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal per un dels vocals que ostenten la condició de regidor per l'ordre en què apareixen relacionats en el present acord.

Vocals

a) De designació legalment disposada:
  • La Titular de l'Assessoria Jurídica i en defecte d'açò un dels Lletrats de l'Assessoria Municipal.
  • La Cap del Negociat de Fiscalització Adjunta de Secció-Assessora per delegació de l'Interventor General Municipal i en defecte d'açò l'Interventor General municipal entenent reclamades les facultats delegades pel fet d'intervenir directament.
b) De lliure designació:
  • Regidor Delegat de Transparència i Modernització i Normalització Lingüística, Ignasi Josep Garcia Felip.
  • Regidor Delegat d'Ordenació del Territori, Mobilitat i Àrea Metropolitana, Rafael Simó Sancho.

Secretaria

La Cap de la Secció que tramite l'expedient de contractació o en defecte d'açò el/ la Cap del Negociat corresponent.

Tots els membres de la Mesa de contractació tindran veu i vot, excepte el Secretari que actuarà amb veu però sense vot.

Quan així ho requerisca la naturalesa del contracte a adjudicar, el President o els Vocals de la Mesa de Contractació, podran proposar la incorporació a la mateixa de quants assessors creen convenient en raó dels seus especials coneixements tècnics, sol·licitar l'assistència a les seues sessions de qualsevol altre funcionari, i demanar els informes interns o externs que considere precisos per a l'exercici de les seues funcions, sense que tinguen la consideració de membres de la Mesa de contractació, ni una altra funció que la d'informar i assessorar en forma no vinculant als seus component.


CONVOCATÒRIA I SESSIONS


La Mesa de Contractació es reunirà en aquells casos en què la convoque el seu secretari, en nom de qui exercisca la presidència en atenció als expedients de contractació que haja de conèixer i que exigisquen la seua intervenció d'acord a la normativa aplicable.

Les sessions de la Mesa Permanent podran ser de dos tipus:
  • a) Ordinàries
  • b) Extraordinàries
Les primeres són aquelles la periodicitat de les quals queda establida a partir de les 10 hores del dimecres de cada setmana, llevat que coincidisca amb festiu en aquest cas se celebren el següent dia hàbil.

Les segones seran les que es convoquen fóra de la periodicitat establida quan la naturalesa del contracte o la conveniència d'accelerar el procediment de contractació per raons d'interès publique així ho requerisquen.

Per a la vàlida celebració de sessions, deliberació i presa d'acords, es requerirà la presència en la Mesa de Contractació en tot cas del President i del Secretari o, si escau d'els qui els substituïsquen, i dels dos vocals que tinguen atribuïdes les funcions corresponents a l'assessorament jurídic i al control econòmic-pressupostari de l'òrgan de contractació.


RÈGIM D'ADOPCIÓ DE ACORDS


Les propostes de la Mesa de Contractació seran adoptades per majoria absoluta dels membres assistents, havent d'adequar-se als criteris que referent a açò s'indiquen en la normativa contractual vigent i als plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regisquen la contractació.


ACTES


De cada sessió que celebre la Mesa de Contractació, s'estendrà acta pel Secretari que especificarà necessàriament els assistents, la data i hora de la celebració de la sessió, l'objecte de la sessió i altres circumstàncies establides en la normativa de contractació de les Administracions Públiques, una vegada elaborada es passarà a la signatura dels seus membres, i s'entendrà aprovada, llevat que per discrepàncies en el seu contingut o redacció se sotmeta a la rectificació i si escau aprovació en la següent sessió.


RÈGIM JURÍDIC


Donat el caràcter d'òrgan col·legiat que posseeix la Mesa de Contractació, en el no previst en aquest acord li seran aplicables les normes arreplegades en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


DEROGACIÓ


Queden sense efecte les resolucions de data anterior a la present en les quals s'establisca la composició o designació amb caràcter permanent dels membres de la Mesa de Contractació de l'Ajuntament de Castelló.

Així mateix, el dia i hora en què se celebraren les sessions de la Mesa de Contractació previst en el present acord substituirà als indicats en els plecs de clàusules administratives i altres documents contractuals obrants en els expedients de contractació aprovats amb anterioritat al mateix.


PUBLICACIÓ


L'acord de constitució de la Mesa de Contractació Permanent ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 80, de data 30 de juny de 2015.