MITJANS I LLOCS DE PRESENTACIÓ DELS SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS

Presencial:
  • En la Unitat de Reclamacions i Suggeriments, URiS.
    4ª Planta de l'Ajuntament de Castelló, Plaça Major, 1 (12001-CASTELLÓN).
    urys@castello.es.
  • En qualsevol de les dependències del Servei d'Informació, Atenció al Ciutadà i en els Registres de l'Ajuntament de Castelló.
Formularis i més informació:

On-line:
Mitjançant el Portal de la Ciutadania:

Mitjans no Presencials

Por Teléfono Telefònic:
Marcant el número 010 del servei d'informació al ciutadà des de Castelló i al 964 226 010 des de fora de Castelló o si telefona amb un telèfon mòbil.
Per aquest mitjà, la persona interessada haurà de personar-se en el termini de 10 dies, comptadors des del dia següent a la seua telefonada en la Unitat de Reclamacions i Suggeriments, (URiS) de l'Ajuntament per a firmar l'imprés oficial del Suggeriment o Reclamació. En el cas contrari, a la reclamació o queixa se li donarà el tractament de suggeriment.

Por Teléfono Correu postal
Segons l'imprés oficial de formulari.
En el cas que l'escrit de Reclamació o Queixa, presentat no reunisca les dades del model oficial d'imprés, la Unitat de Reclamacions i Suggeriments (URiS) requerirà la persona interessada perquè en el termini de 10 dies ho esmene o complete, amb indicació que si així no ho fera se li desistirà la seua reclamació o queixa i s’arxivarà.