TRAMITACIÓ.
  • 1. Recepció dels suggeriments i reclamacions.
  • 2. Trasllat a les URyS per a la seua admissió, qualificació i admissió a tràmit o si s’escau esmena dels defectes o omissions que patisca en el termini de 10 dies.
  • 3. Admeses a tràmit, les URyS remetran el suggeriment, reclamació o queixa al cap del servici municipal corresponent perquè amb l’estudi previ, informe per escrit, remetent l’informe a les URyS en el termini de 10 dies.
  • 4. Una vegada rebut l'informe corresponent, les URyS remetran la contestació comprensiva de l'informe a la persona que va presentar el suggeriment, reclamació o queixa.
La resposta a l'interessat, si és possible, haurà de ser notificada en un termini no superior a 20 dies des que el suggeriment, reclamació o queixa va tindre entrada. Aquest termini no podrà ser superior, en cap cas, a 3 mesos.

No s'admetran els suggeriments, reclamacions o queixes:
  • a) Que siguen anònimes; encara que sí que podran ser tingudes en compte a efectes interns.
  • b) Aquelles en què s'advertisca mala fe, carència de fonament o falta de concreció en la pretensió.
  • c) Aquelles la tramitació de les quals poguera perjudicar el dret legítim d'un tercer.
  • d) Les que excedisquen de la competència municipal.