TRAMITACI.
  • 1. Recepci dels suggeriments i reclamacions.
  • 2. Trasllat a les URyS per a la seua admissi, qualificaci i admissi a trmit o si sescau esmena dels defectes o omissions que patisca en el termini de 10 dies.
  • 3. Admeses a trmit, les URyS remetran el suggeriment, reclamaci o queixa al cap del servici municipal corresponent perqu amb lestudi previ, informe per escrit, remetent linforme a les URyS en el termini de 10 dies.
  • 4. Una vegada rebut l'informe corresponent, les URyS remetran la contestaci comprensiva de l'informe a la persona que va presentar el suggeriment, reclamaci o queixa.
La resposta a l'interessat, si s possible, haur de ser notificada en un termini no superior a 20 dies des que el suggeriment, reclamaci o queixa va tindre entrada. Aquest termini no podr ser superior, en cap cas, a 3 mesos.

No s'admetran els suggeriments, reclamacions o queixes:
  • a) Que siguen annimes; encara que s que podran ser tingudes en compte a efectes interns.
  • b) Aquelles en qu s'advertisca mala fe, carncia de fonament o falta de concreci en la pretensi.
  • c) Aquelles la tramitaci de les quals poguera perjudicar el dret legtim d'un tercer.
  • d) Les que excedisquen de la competncia municipal.