QUÈ ÉS?
La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions és un òrgan creat per l'Ajuntament per a la defensa dels veïns i les veïnes davant de l'Administració Municipal.

QUI LA FORMA?
Està formada per representants de tots els grups polítics que integren el Ple de l'Ajuntament, en forma proporcional al nombre de membres d’aquest.

La seua composició és la següent:

President:

Sr. Ignasi Garcia Felip.

Vicepresidenta 1ª:

Sra. Sara Usó Alía.

Vicepresidenta 2ª:

Sra. Mª Carmen Ribera Soriano.

Vocals:

  • Sr. Carlos Felíu Mingarro.
  • Sra. Salomé Pradas Ten.
  • Sra. Cristina Gabarda Ortín.
  • Sra. Anna Peñalver Bermudo.

El mandat de la Comissió Especial és el mateix que el de la corporació municipal.
Es reuneix amb periodicitat trimestral, en la Sala de Juntes de l'Ajuntament.


FUNCIONS
Les funcions de la Comissió Especial són:
a) Rebre les reclamacions o queixes i suggeriments per retards, desatencions o deficiències en el funcionament dels serveis municipals.

b) Demanar informació sobre reclamacions o queixes per a verificar la seua transcendència i formular recomanacions, advertències, recordatoris i suggeriments.

c) Rebre suggeriments per a millorar la qualitat de serveis, incrementar estalvis i rendiment de la despesa pública, simplificar tràmits innecessaris.

d) Analitzar les causes que van motivar l'acumulació de reclamacions o queixes i suggeriments en un mateix àmbit de l'actuació municipal.

e) Supervisar l'activitat de l'Administració municipal.

f) Donar compte al Ple de les seues actuacions per mitjà d'un Informe anual, de les queixes presentades i de les deficiències observades en el funcionament dels serveis municipals, amb especificació dels suggeriments o recomanacions no admeses per l'Administració municipal.

Quan la gravetat o urgència dels fets ho aconsellen, es podrà realitzar informes extraordinaris.


LA UNITAT DE RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS | URiS-
Per al desenvolupament de les seues funcions la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions compta amb el suport administratiu de la Unitat de Reclamacions i Suggeriments, que és l'encarregada de donar compte a la Comissió de les reclamacions o queixes i suggeriments presentats, la seua tramitació i remissió als serveis interessats per al seu informe, realitzar les contestacions als interessats i donar compte d’aquestes a la Comissió i qualsevol altra actuació anàloga que li requerisca la Comissió.


FONAMENT LEGAL
Article 132 de la Llei 7/ 1985 , de 2 d'abril , Reguladora de les Bases de Règim Local, introduït per la Llei 57/ 2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local.

Reglament Orgànic del Ple i les seues Comissions de 21 de desembre de 2006 ( art . 114 a 116) . BOP de Castelló núm. 71 de 7 de juny de 2007.