Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.
La URiS remetrà a la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions còpies dels suggeriments i reclamacions o queixes rebudes , així com de les respostes que s'hagueren donat a aquestes.

La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions donarà compte al ple de l'Ajuntament, per mitjà d'un informe anual, de les queixes presentades i de les deficiències observades en el funcionament dels serveis municipals amb especificació dels suggeriments o recomanacions no admeses per l'Administració Municipal.

No obstant això, també podrà realitzar informes extraordinaris quan la gravetat o urgència dels fets així ho aconsellen.


Protecció de dades.
S'assegurarà la deguda protecció de les dades de caràcter personal que puguen demanar-se segons el que disposa la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal.

Ús dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.
Els suggeriments i reclamacions podran formular-se en valencià o castellà i els documents del procediment i la contestació d’aquestes es realitzarà en l'idioma oficial triat.