Està en: INICI > Hisenda

Indicadors de Transparència Economico-Financera, Urbanística i Endeutament


INTRODUCCIÓ

Els Pressupostos Municipals de l'any 2017 han sigut aprovats pel Ple de l'Ajuntament el 23 de desembre de 2016.

El Compte General de l'exercici 2015 va ser aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de 27 d'octubre de 2016, havent-se rendit davant la "Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana" en la mateixa data com consta a la Plataforma del Tribunal de Comptes.

La Liquidació de l'any 2016 de l'Ajuntament de Castelló es va aprovar per Decret de l'Alcaldia de 21 d'abril de 2017.

1.- INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA ECONOMICO-FINANCERA SOBRE LIQUIDACIÓ ANY 2016.
(Autonomia fiscal - Capacitat financiament - Ingressos fiscals per habitant - Periode mitjà de pagament)


2.- INDICADORS URBANISTICS SOBRE LIQUIDACIÓ ANY 2016.

3.- ENDEUTAMENT A 31 DE DESEMBRE DE 2016 I LA SEVA EVOLUCIÓ.