Està en: INICI > Hisenda
Trmits en el Portal de la Ciutadania (A data d'1 de gener de 2015):
 • Autoliquidaci de l'Impost sobre Vehicles de Tracci Mecnica
 • Autoliquidaci de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
 • Certificat de no tenir deutes amb l'ajuntament
 • Compensaci de deutes
 • Declaraci de baixa en les taxes de recollida de residus per mancar un immoble d'energia elctrica i aigua potable (escombraria)
 • Declaraci de la transmissi d'un immoble urb a efecte de les taxes per recollida de residus (escombraria)
 • Declaraci en la taxa per recollida de residus de l'alta, baixa o modificaci del domicili de l'exercici d'una activitat (escombraria)
 • Devoluci parcial quota I.A.E., I.V.T.M., Escombraries, Guals, per baixa
 • Expedici cartes de pagament
 • Fraccionament i ajornament de deutes
 • Hoja de terceros
 • Nova domiciliaci, modificaci o anullaci del nombre de compte bancari
 • Recurs de reposici contra diligncia d'embargament
 • Recurs de reposici per baixa en les taxes per recollida de residus, tractament i eliminaci dels mateixos per cessar en l'exercici de l'activitat o modificar el domicili tributari (escombraria)
 • Recurs de reposici per canvi de titularitat de l'immoble en les taxes per recollida de residus, tractament i eliminaci dels mateixos (escombraria)
 • Recurs de reposici per duplicitat de liquidacions de taxes per recollida de residus, tractament i eliminaci dels mateixos en aquells immobles en els quals s'exerceix alguna activitat (escombraria)
 • Recursos de reposici contra providncia de constrenyiment
 • Sistema de pagaments fraccionats a la carta
 • Sollicitud d'aplicaci de l'epgraf 3.1.1.1 en les taxes per prestaci de serveis de recollida de residus slids urbans, tractament i eliminaci dels mateixos per trobar-se tots els membres de la unitat familiar en situaci de desocupaci
 • Sollicitud d'exempci de l'Impost sobre Vehicles de Tracci Mecnica
 • Sollicitud de bonificaci de quotes de l'Impost sobre Bns Immobles Urbans per Habitatge de Protecci Oficial
 • Sollicitud de bonificaci en l'Impost sobre Bns Immobles Urbans per a Famlia Nombrosa
 • Sollicitud de devoluci d'ingressos indeguts per duplicitat o per excs
 • Sollicitud de reducci en les taxes per prestaci de serveis de recollida de residus slids urbans, tractament i eliminaci dels mateixos per a Famlia Nombrosa
 • Sollicitud de reemborsament despeses de les garanties aportades
 • Suspensi procediment de cobrament de deutes


 • 1. Preguntes Frecuents - Taxes.
  ms informacin
 • 2. Preguntes Frecuents - Impost sobre Activitats Econmiques.
  ms informacin
 • 3. Preguntes Frecuents - Impost sobre Bns Inmobles.
  ms informacin
 • 4. Preguntes Frecuents - Impost sobre Construccions, Installacions i Obres. Taxa per Prestaci de Serveis Urbanstics.
  ms informacin
 • 5. Preguntes Frecuents - Impost sobre vehicles de tracci mecnica.
  ms informacin
 • 6. Preguntes Frecuents - Plusvlues.
  ms informacin