Està en: INICI > Hisenda

La Directiva sobre Serveis de Pagament de la Unió Europea (SEPA) redueix de 640 a 140 caràcters el camp per als deutes per domiciliacions. Aquest fet impedeix incorporar tota la informació que fins avui arreplegava l'extracte bancari que les entitats de crèdit enviaven als seus clients dels rebuts domiciliats.

Per a obtenir informació més detallada del seu rebut haurà de realitzar la sol·licitud a través d'un dels següents canals:

 • Per via electrònica, mitjançant la web de l'Ajuntament de Castelló, emplenant el formulari que corresponga segons el que s'indica a continuació:

  Els rebuts domiciliats de l'any 2017 (tots els conceptes) i els rebuts domiciliats del segon període de cobrament en voluntària de l'any 2016 pels conceptes:
  1.- Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
  2.- Taxa per prestació de serveis de recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació dels mateixos (Basures).
  3.- Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini p´blic local per ocupacions de subsòl, sòl de la via pública, terrenys d'ús públic i vol de la via pública, amb determinats aprofitaments.
  S'hauran de sol·licitar mitjançant el següent enllaç formulari de descàrrega del detall de rebuts amb el Codi Segur de Verificació (CSV) que figura detallat en el document remès per la seua entitat de crèdit en la qual ho té domiciliat.

  Els rebuts domiciliats de l'any 2015 (tots els conceptes) i els rebuts domiciliats del primer primer període de cobrament de voluntària de l'any 2016 pels conceptes:
  1.- Impost sobre Béns Immobles Urbans (IBI).
  2.- Impost sobre Béns Immobles Rústics.
  3.- Impost sobre Béns Immobles de Característiques Especials.
  4.- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).
  5.- Taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública (Guals).
  S'hauran de sol·licitar mitjançant el següent enllaç formulari de sol·licitud de detall de rebuts fins al 31 de juliol de 2017. En el formulari haurà d'indicar si desitja rebre la informació detallada del rebut a través del correu electrònic (ens haurà d'indicar un compte de correu electrònic vàlida) o a través de correu postal ordinari (s'enviarà la informació a l'adreça fiscal que conste en el rebut).
 • Presencialment, acudint a l'Oficina Municipal de Recaptació o a una de les Juntes Municipals de Districte, amb les següents adreces i horaris d'atenció (si no és el titular del rebut haurà d'aportar una autorització i fotocòpia del DNI):

  Oficina Municipal de Recaptació:

  Adreça: Calle Governador Bermúdez de Castro 4.

  Horari:
  - Del 21 de juliol al 15 de setembre de 9:00 a 14:00 hores.
  - Resta de l'any matins de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i vesprades de dilluns a dijous de 16:00 a 18:00 hores.


  Juntes Municipals de Districte:

  Adreces:
  - Centre (Plaça Major, 1).
  - Est (Avda Gns. Bou, 27).
  - Grau (Passeig Buenavista, 28).
  - Nord (Plaza del Primer Vaig moldre, s/n).
  - Oest (Plaça d'Espanya, 1).
  - Sud (C/ Ricardo Catalá Abad, cantonada amb C/ Joaquín Marquès).

  Horari:
  - Des de l'1 de juny al 30 de setembre i períodes vacacionals de 9:00 a 13:00 hores en totes les Juntes Municipals de Districte.
  - Resta de l'any matins de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores en totes les Juntes Municipals de Districte.
  - Resta de l'any dimarts a la vesprada, de 16:30 a 19:00 en la Junta Municipal de Districte Grau.
  - Resta de l'any dijous a la vesprada, de 16:30 a 19:00 en la Junta Municipal de Districte Centre.