Està en: INICI > Hisenda

AJUNTAMENT


Aprovació Projecte Pressupost: Acord Junta de Govern Local de 30-11-2015.

Aprovació inicial: Acord Plenari de 17-12-2015.

Publicació aprovació inicial: B.O.P. 156 de 19-12-2015.

Fi d'exposició pública: 09-01-2015.

Publicació aprovació definitiva: B.O.P. 5 de 12-01-2016.

Entrada en vigor: 12-01-2016.

 • 1. Memòria de l'Alcaldia.
  més informació
 • 2. Resum per Capítols.
  més informació
 • 3. Pressupost de Gastos classificació per programes.
  més informació
 • 4. Pressupost de Gastos classificació econòmica.
  més informació
 • 5. Pressupost d'Ingresos.
  més informació
 • 6. Inversions Inversions Capitol VI, VII i Resum Financiació.
  més informació
 • 7. Pla Estratègic de Subvencions.
  més informació
 • 8. Annex Aportacions Municipals, Premis i altres conceptes de Transferències.
  més informació
 • 9. Bases d'Execució Pressupost General.
  més informació
 • 10. Al·legacions formulades en periode d'informació pública, o informe del Registre d'Entrada de la seua inexistència.
  més informació
 • 11. Gràfic del Pressupost de Gastos per Àrees de Govern.
  més informació
 • 12. Gràfic del Pressupost de Gastos per Àrees de Gasto.
  més informació
 • 13. Gràfics del Pressupost de Gastos e Ingressos per classificació econòmica.
  més informació
 • 14. Pressupost General Consolidat.
  més informació
 • 15. Gràfics del Pressupost General Consolidat de Gastos i Ingressos.
  més informació
 • 16. Pressupost General Sense Consolidar.
  més informació
 • 17. Gràfic del Pressupost General sense consolidar.
  més informació
 • 18. Endeutament per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de desembre de 2015.
  més informació

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

 • 1. Pressupost de Gastos.
  más información
 • 2. Pressupost d'Ingressos.
  más información
 • 3. Gràfic del Pressupost de Gastos per classificació econòmica.
  más información
 • 4. Gràfic del Pressupost d'Ingressos per classificació econòmica.
  más información

PATRONAT MUNICIPAL DE FESTES

 • 1. Pressupost de Gastos.
  más información
 • 2. Pressupost d'Ingressos.
  más información
 • 3. Gràfic del Pressupost de Gastos per classificació econòmica.
  más información
 • 4. Gràfic del Pressupost d'Ingressos per classificació econòmica.
  más información

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

 • 1. Pressupost de Gastos.
  más información
 • 2. Pressupost d'Ingressos.
  más información
 • 3. Gràfic del Pressupost de Gastos per classificació econòmica.
  más información
 • 4. Gràfic del Pressupost d'Ingressos per classificació econòmica.
  más información