Està en: INICI > Hisenda
Les funcions de la Tresoreria de les entitats locals sn les establides en l'article 196 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals:

1. Sn funcions encomanades a la tresoreria de les entitats locals:
  1. a) Recaptar els drets i pagar les obligacions.
    (En relaci a Recaptar els drets, en l'actualitat la Prefectura de Recaptaci l'ostenta l'rgan de Gesti Tributria, conforme al Reglament Orgnic pel qual es regula l'rgan de Gesti Tributria de l'Ajuntament de Castell de la Plana publicat en el B.O.P. nmero 25, de 26 de febrer de 2015.)
  2. b) Servir al principi d'unitat de caixa, mitjanant la centralitzaci de tots els fons i valors generats per operacions pressupostries i extrapressupostries.
  3. c) Distribuir en el temps les disponibilitats dinerries per a la puntual satisfacci de les obligacions.
  4. d) Respondre dels avals contrets.
  5. e) Realitzar les altres que es deriven o relacionen amb les anteriorment numerades.