Està en: INICI > Hisenda

AJUNTAMENT


Aprovació Projecte Pressupost: Acord Junta de Govern Local de 09-12-2016.

Aprovació inicial: Acord Plenari de 23-12-2016.

Publicació aprovació inicial: B.O.P. 155 de 24-12-2016.

Fi d'exposició pública: 17-01-2017.

Decret d'elevació definitiva: 18-01-2017.

Publicació aprovació definitiva: B.O.P. 8 de 19-01-2017.

Entrada en vigor: 19-01-2017.

 • 1. Memòria de l'Alcaldia.
  més informació
 • 2. Resum per Capítols.
  més informació
 • 3. Pressupost de Despeses classificació per programes.
  més informació
 • 4. Pressupost de Despeses classificació econòmica.
  més informació
 • 5. Pressupost d'Ingressos.
  més informació
 • 6. Inversions Capitol VI, VII i Resum Financiació.
  més informació
 • 7. Pla Estratègic de Subvencions.
  més informació
 • 8. Annex Aportacions Municipals, Premis i altres conceptes de Transferències.
  més informació
 • 9. Bases d'Execució Pressupost General.
  més informació
 • 10.Al·legacions formulades en periode d'informació pública, o informe del Registre d'Entrada de la seua inexistència.
  més informació
 • 11. Gràfic del Pressupost de Despeses per Àrees de Govern.
  més informació
 • 12. Gràfic del Pressupost de Despeses per Àrees de Despeses.
  més informació
 • 13. Gràfics del Pressupost de Despeses e Ingressos per classificació econòmica.
  més informació
 • 14. Pressupost General Consolidat.
  més informació
 • 15. Gràfics del Pressupost General Consolidat de Despeses i Ingressos.
  més informació
 • 16. Pressupost General Sense Consolidar.
  més informació
 • 17. Gràfic del Pressupost General sense consolidar.
  més informació
 • 18. Endeutament per operacions de crèdit a llarg termini a 31 de desembre de 2016.
  més informació
 • 19. Informe assistència tècnica, acta grup impulsor i llistat aplicacions pressupostàries amb impacte de gènere directe i indirecte.
  • Informe assistència tècnica sobre enfocament de genere en el pressupost de l'ajuntament de Castelló
   más información
  • Acta del grup impulsor sobre elaboració progressiva dels pressupostos municipals amb enfocament de gènere
   más información
  • Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte directe
   más información
  • Llistat d'aplicacions pressupostàries amb enfocament de gènere identificat com a impacte indirecte
   más información

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

 • 1. Pressupost de Despeses.
  més informació
 • 2. Pressupost d'Ingressos.
  més informació
 • 3. Gràfic del Pressupost de Despeses per classificació econòmica.
  més informació
 • 4. Gràfic del Pressupost d'Ingressos per classificació econòmica.
  més informació

PATRONAT MUNICIPAL DE FESTES

 • 1. Pressupost de Despeses.
  més informació
 • 2. Pressupost d'Ingressos.
  més informació
 • 3. Gràfic del Pressupost de Despeses per classificació econòmica.
  més informació
 • 4. Gràfic del Pressupost d'Ingressos per classificació econòmica.
  més informació

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

 • 1. Pressupost de Despeses.
  més informació
 • 2. Pressupost d'Ingressos.
  més informació
 • 3. Gràfic del Pressupost de Despeses per classificació econòmica.
  més informació
 • 4. Gràfic del Pressupost d'Ingressos per classificació econòmica.
  més informació

CONSORCI PACTE LOCAL OCUPACIÓ

 • 1. Pressupost de Despeses.
  més informació
 • 2. Pressupost d'Ingressos.
  més informació
 • 3. Gràfic del Pressupost de Despeses per classificació econòmica.
  més informació
 • 4. Gràfic del Pressupost d'Ingressos per classificació econòmica.
  més informació