Està en: INICI > Hisenda
SISTEMA DE PAGAMENTS FRACCIONATS AMB VENCIMENT ESPECIAL

El sistema de pagaments fraccionats amb venciment especial permet fraccionar elstributs segents:
 • Impost sobre bns immobles urbans
 • Impost sobre bns immobles de caracterstiques especials
 • Impost sobre vehicles de tracci mecnica
 • Impost sobre activitats econmiques
 • Taxa per entrada de vehicles a travs de les voreres i reserves de la via pblica(Guals)
 • Taxa per utilitzaci privativa o aprofitament especial del domini pblic local per ocupacions del subsl, sl de la via pblica, terrenys d's pblic i vol de la via pblica amb determinats aprofitaments (Ocupaci de la via pblica)
 • Taxa per prestaci de serveis de recollida de residus slids urbans, tractament i la seua eliminaci (Fem)

REQUISITS
 • Ser titular o cotitular dels rebuts.
 • Domiciliar el pagament en una entitat de crdit i que l'obligat al pagament, siga titular del compte o conste autoritzaci del titular.
 • No tindre deutes en perode executiu.

SOLLICITUD

En aquest sistema podr incloure tots o alguns dels tributs esmentats anteriorment.

Amb la sollicitud del Sistema de pagaments fraccionats amb venciment especial, haur d'aportar cpia del document bancari que acredite que s el titular del compte o persona autoritzada en aquest.

Les i els ciutadans interessats a fraccionar el pagament dels seus rebuts per a un exercici podran presentar les seues sollicituds des del dia 1 de novembre fins al 20 de desembre de l'exercici anterior, o limmediat dia hbil posterior.


LLOCS PRESENTACI SOLLICITUD

Internet: A travs de la Seu Electrnica d'aquest Ajuntament.

Presencialment (persones fsiques):
 • Oficina Municipal de Recaptaci - Carrer Governador, n 4.
 • Oficines Municipals d'Atenci a la Ciutadania:
  1. Registre General - Districte Centre, plaa Major n 1.
  2. Districte Nord, Plaa Primer Mol, n 1
  3. Districte Sud, Carrer Ricardo Catal, cantonada amb Joaqun Mrquez
  4. Districte Est, Avinguda Germans Bou, n 27
  5. Districte Oest, Plaa Llacunes de Ruidera s/n - Mas Blau
  6. Districte Martim-Grau, Passeig Buenavista, n 28

TERMINIS

Els rebuts es carregaran en el compte indicat els dies 5 de cada mes en funci de la modalitat triada pel contribuent:
 1. 9 PAGAMENTS: es passaran al cobrament en els mesos de febrer a octubre, inclusivament
 2. 5 PAGAMENTS: es passaran al cobrament en els mesos de febrer, abril, juny, agost i octubre
 3. TRIMESTRAL: es passaran al cobrament en els mesos de febrer, maig, agost i octubre

INFORMACI

Presencial: Oficina de Recaptaci (carrer Governador, 4)

Telefnica: 964 341 130

Correu electrnic: svesp@castello.es


RECURSOS

Reclamaci economico administrativa davant del Tribunal economico administratiu municipal en el termini d'un mes comptat des de l'endem de la notificaci de la resoluci.

Potestativament, recurs de reposici, previ a la reclamaci economico administrativa davant de l'rgan que ha dictat la resoluci en el termini d'un mes comptat des de lendem de la notificaci.


EFECTES I VALIDESA

La sollicitud degudament omplida s'entendr automticament concedida des del mateix dia de la seua presentaci i produir efectes a partir del perode impositiu segent, i tindr validesa per temps indefinit fins que no existisca manifestaci en contra per part del sollicitant i no deixen de realitzar-se els pagaments.


CONSEQNCIES DIMPAGAMENT D'ALGUN TERMINI

Si per causes imputables a la persona interessada, no es fa efectiu al seu venciment algun termini, el sistema de pagaments fraccionats amb venciment especial quedar automticament anullat. L'import total dels rebuts podr abonar-se sense recrrec en el termini ordinari de pagament, mantenint la seua domiciliaci si amb anterioritat ho estava, excepte ordre en contra. Si no efectua l'ingrs en termini ordinari, s'iniciar el perode executiu amb els recrrecs, interessos i costes corresponents.


FONAMENT LEGAL

- Article 22 Ordenana general de recaptaci de tributs i altres ingressos de dret pblic locals de l'Ajuntament de Castell

- Article 10 Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de mar, que aprova el text refs de la Llei reguladora de les hisendes locals

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributria

- Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptaci