Està en: INICI > Hisenda
El Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta s'estableix per a:
 • Impost sobre Bns Immobles Urbans.
 • Impost sobre Vehicles de Tracci Mecnica.
 • Taxa per Prestaci de Serveis de Recollida de Residus Slids Urbans, Tractament i Eliminaci dels mateixos.

Sollicitud.


El termini perqu la sollicitud de pagament fraccionat tinga efectes en un exercici finalitzar el dia 1 de febrer (inclusivament) del mateix any.

Les sollicituds realitzades a partir del dia 2 de febrer tindran efecte per a l'EXERCICI SEGENT AL DE LA SOLLICITUD.

Ser requisit necessari adjuntar els rebuts a incloure en el sistema de pagaments fraccionats a la carta.

[Accedir a la SOLLICITUD On-Line]

IMPORTANT: La sollicitud on-line accedeix a una pgina segura. Perqu el seu navegador no considere la pgina com insegures ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificaci de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixer el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", i en Firefox indicar "Aquesta connexi no est verificada").

Terminis.


El pagament dels rebuts dels padrons de el Impost sobre Bns Immobles Urbans i de el Impost sobre Vehicles de Tracci Mecnica es podr fraccionar a elecci del titular dels rebuts en vuit, quatre o dos terminis, havent de fer-se efectiu en les dates que es fixen segons model adoptat.
 • Les fraccions en vuit terminis es passaessen al cobrament en els mesos de mar, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre.
 • Les fraccions en quatre terminis es passassen al cobrament en mar, juny, setembre i novembre.
 • Les fraccions en dos terminis es passessin en els mesos de juliol i novembre.
La Taxa per prestaci de serveis de recollida de residus slids urbans, tractament i eliminaci dels mateixos el seu pagament es fraccionar en tres terminis, havent-se de fer efectiu en els mesos de setembre, octubre i novembre.

 • Ser titular o cotitular dels rebuts.
 • Domiciliar el pagament en una entitat de crdit i que l'obligat al pagament, siga titular del compte o conste autoritzaci del titular.
 • No tindre deutes en perode executiu.

Informaci.

 • Oficina de Recaptaci. Telfon 964 341 130.
 • Servei d'atenci telefnica 010.

Termini.


Fins a l'1 de febrer (inclusivament) de cada any, les presentades desprs d'eixa data tindran efectes per a l'exercici segent.

Recursos.


Reclamaci econmic-administrativa davant el Tribunal Econmic-Administratiu Municipal en el termini d'un mes contat des de l'endem al de la notificaci de la resoluci.

Potestativament, recurs de reposici, previ a la Reclamaci econmic-administrativa davant l'rgan que ha dictat la resoluci en el termini d'un mes contat des de l'endem al de la seva notificaci.


La sollicitud degudament emplenada s'entendr automticament concedida des del mateix dia de la seva presentaci i assortir efectes a partir del perode impositiu segent, tenint validesa per temps indefinit en tant no existeixi manifestaci en contrari per part del subjecte passiu i no deixin de realitzar-se els pagaments.

Conseqncies de l'impagament d'algun termini.


Si, per causes imputables a l'interessat, no es fa efectiu al seu venciment algun termini, el sistema de pagaments fraccionats a la carta ser *naplicable i es perdr el dret al fraccionament. L'import total dels rebuts podr abonar-se sense recrrec en el termini ordinari de pagament, mantenint la seva domiciliaci si amb anterioritat ho estava, excepte ordre en contrari. Si no efectua l'ingrs en termini ordinari, s'iniciar el perode executiu amb els recrrecs, interessos i costes corresponents.

Fonament Legal.

 • Ordenana General de Recaptaci de tributs i altres ingressos de dret pblic locals de l'Ajuntament de Castell.
 • Reial decret 939/2005, de 29 de juliol pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptaci.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributria.
 • Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de mar, que aprova el Text Refs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.