Està en: INICI > Hisenda
El Sistema de Pagaments Fraccionats a la Carta s'estableix per a:
 • Impost sobre Béns Immobles Urbans.
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
 • Taxa per Prestació de Serveis de Recollida de Residus Sòlids Urbans, Tractament i Eliminació dels mateixos.

Sol·licitud.


El termini perquè la sol·licitud de pagament fraccionat tinga efectes en un exercici finalitzarà el dia 1 de febrer (inclusivament) del mateix any.

Les sol·licituds realitzades a partir del dia 2 de febrer tindran efecte per a l'EXERCICI SEGÜENT AL DE LA SOL·LICITUD.

Serà requisit necessari adjuntar els rebuts a incloure en el sistema de pagaments fraccionats a la carta.

[Accedir a la SOL·LICITUD On-Line]

IMPORTANT: La sol·licitud on-line accedeix a una pàgina segura. Perquè el seu navegador no considere la pàgina com insegures ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", i en Firefox indicarà "Aquesta connexió no està verificada").

Forma de presentació.

 • 1. A través de la web de l'Ajuntament de Castelló www.castello.es. L'accés també podrà realitzar-se a través dels Punts d'Informació Municipal.
 • 2. Presencialment, en:
  1. Oficina de Recaptació.
   Horari: matins de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres i vesprades de dilluns a dijous, de 16:00 a 18:00 hores.
   Adreça: C/ Governador, 4.
  2. Juntes Municipals de Districte (JMD).
   Horari: Matins de 9:00 a 14:00 hores. Vesprades: Dimarts JMD Grau de 16:30 a 19:00 hores. Del 28/12 al 5/01/09 de 9:00 a 13:00 hores, només matins.
   Adreces: Este (Avda Gns. Bou, 27), Grau (Passeig Buenavista, 28), Nord (Plaça del Primer Molí, s/n), Oest (Plaça d'Espanya, 1) i Sud (C/ Ricardo Catalá Abad, cantó amb C/ Joaquín Marquès).

   En JMD Centre (Plaça Major, 1): amb CITA PRÈVIA en el següent horari: Matins de 9:00 a 14:00 hores.

Terminis.


El pagament dels rebuts dels padrons de el Impost sobre Béns Immobles Urbans i de el Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica es podrà fraccionar a elecció del titular dels rebuts en vuit, quatre o dos terminis, havent de fer-se efectiu en les dates que es fixen segons model adoptat.
 • Les fraccions en vuit terminis es passaessen al cobrament en els mesos de març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre.
 • Les fraccions en quatre terminis es passassen al cobrament en març, juny, setembre i novembre.
 • Les fraccions en dos terminis es passessin en els mesos de juliol i novembre.
La Taxa per prestació de serveis de recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació dels mateixos el seu pagament es fraccionarà en tres terminis, havent-se de fer efectiu en els mesos de setembre, octubre i novembre.

 • Ser titular o cotitular dels rebuts.
 • Domiciliar el pagament en una entitat de crèdit i que l'obligat al pagament, siga titular del compte o conste autorització del titular.
 • No tindre deutes en període executiu.

Informació.

 • Oficina de Recaptació. Telèfon 964 341 130.
 • Servei d'atenció telefònica 010.

Termini.


Fins a l'1 de febrer (inclusivament) de cada any, les presentades després d'eixa data tindran efectes per a l'exercici següent.

Recursos.


Reclamació econòmic-administrativa davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Municipal en el termini d'un mes contat des de l'endemà al de la notificació de la resolució.

Potestativament, recurs de reposició, previ a la Reclamació econòmic-administrativa davant l'òrgan que ha dictat la resolució en el termini d'un mes contat des de l'endemà al de la seva notificació.


La sol·licitud degudament emplenada s'entendrà automàticament concedida des del mateix dia de la seva presentació i assortirà efectes a partir del període impositiu següent, tenint validesa per temps indefinit en tant no existeixi manifestació en contrari per part del subjecte passiu i no deixin de realitzar-se els pagaments.

Conseqüències de l'impagament d'algun termini.


Si, per causes imputables a l'interessat, no es fa efectiu al seu venciment algun termini, el sistema de pagaments fraccionats a la carta serà *naplicable i es perdrà el dret al fraccionament. L'import total dels rebuts podrà abonar-se sense recàrrec en el termini ordinari de pagament, mantenint la seva domiciliació si amb anterioritat ho estava, excepte ordre en contrari. Si no efectua l'ingrés en termini ordinari, s'iniciarà el període executiu amb els recàrrecs, interessos i costes corresponents.

Fonament Legal.

 • Ordenança General de Recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic locals de l'Ajuntament de Castelló.
 • Reial decret 939/2005, de 29 de juliol pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 • Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.