Està en: INICI > Hisenda
CALENDARI FISCAL 2017
Primer periode: del 18 d'abril al 20 de juliol, ambdós inclusivament.
 • Impost sobre Béns Inmobles Urbans.
 • Impost sobre Béns Inmobles Rústics.
 • Impost sobre Béns Inmobles de característiques Especials.
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
 • Taxes per entrada de vehicles mitjançant les voreres i reserves de la via pública (Guals).

Segon periode: del 18 de setembre al 20 de novembre, ambdós inclosos.
 • Impost sobre Activitats Econòmiques.
 • Taxa per prestació de serveis de recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació d'aquests (Fems).
 • Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per ocupacions de subsòl, sòl de la via pública, terrenys d'ús públic i vol de la via pública, amb determinats aprofitaments.

Domiciliacions periòdiques.
 1. Els rebuts domiciliats en les distintes entitats de crèdit, es posaran al cobrament el dia 18 de maig, els del primer període, i 20 de setembre els del segon, sense perjudici dels terminis establerts per al sistema de pagament fraccionat a la carta.
 2. Escola de Matí. Els rebuts es posaran al cobrament mensualment, excepte els mesos de juliol, agost i setembre.
 3. Taxa per prestació de serveis als mercats municipals. Els rebuts dels mercats ordinaris es posaran al cobrament mensualment i els dels mercats extraordinaris trimestralment.

FORMES DE PAGAMENT

 1. >> Domiciliació bancaria.
 2. >> Mitjançant el pagament amb el document de pagament en les sucursals que tinguen obertes les següents entitats col·laboradores i ininterrompudament en els seus caixers automàtics:
  • Banc Santander, S.A.
  • Cajamar Caixes Rurals Unides, S. Coop. Crèdit
  • Bankia, S.A.
  • Banc Bilbao Biscaia Argentària, S.A.
  • Banc de Sabadell, S.A.
  • CaixaBank, S.A.

Internet: pot realitzar-se el pagament per Internet amb tarja de crèdit (requereix alta en la carpeta ciutadana).

Els documents de pagament seran remesos al seu domicili fiscal o expedits en l’Oficina Municipal de Recaptació, en el següent horari d’atenció:
 • Oficina de Recaptació (C/ Governador, nº 4):
  MATINS: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores.
  VESPRADES: de dilluns a dijous, de 16:00 a 18:00 hores.

El pagament dels rebuts haurà d'efectuar-se dins del periode de pagament voluntari assenyalat.

Una vegada transcorregut el periode voluntari de pagament, s'iniciarà el periode executiu que determina l'import del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.