Està en: INICI > Hisenda

Calendari Fiscal 2021


Primer perode: del 30 de mar al 30 de juny tots dos inclusivament

- Impost sobre Bns immobles Urbans.

- Impost sobre Bns immobles Rstics.

- Impost sobre Bns immobles de Caracterstiques Especials.

- Taxes per entrada de vehicles a travs de les voreres i reserves de la via Pblica (Guals).

Segon perode: del 30 d'agost al 30 d'octubre tots dos inclusivament

- Impost sobre Activitats Econmiques.

- Impost sobre Vehicles de Tracci Mecnica.

- Taxa per prestaci de serveis de recollida de residus slids urbans, tractament i eliminaci dels mateixos (Fems).

- Taxa per utilitzaci privativa o aprofitament especial del domini pblic local per ocupacions de subsl, sl de la via pblica, terrenys d's pblic i vol de la via pblica amb determinats aprofitaments.

Nota comuna a tots dos perodes: Si algun dia d'aquests terminis coincideix amb un dissabte o dia inhbil, quedar traslladat al primer dia hbil segent.


Domiciliacions peridiques:

1. Els rebuts domiciliats en les diferents Entitats de Crdit, es posaran al cobrament el dia 30 de juny els del primer perode i 30 d'octubre els del segon.

2. Escola Mat. Els rebuts es posaran al cobrament mensualment excepte els mesos de juliol, agost i setembre.

3. Taxa per prestaci de serveis en els mercats municipals. Els rebuts dels mercats ordinaris es posaran al cobrament mensualment i els de mercats extraordinaris trimestralment.


FORMES DE PAGAMENT

- Domiciliaci bancria.

- Mitjanant abonament amb el document de pagament en les sucursals que tinguen obertes les segents entitats collaboradores i ininterrompudament en els caixers automtics d'aquestes:
  • Banc Santander, S.A.
  • Cajamar Caixes Rurals Unides, S. Coop. Credito
  • Bankia, S.A.
  • Banc Bilbao Biscaia Argentaria, S.A.
  • Banc de Sabadell, S.A.
  • CaixaBank, S.A.
  • Ruralnostra. S.C.C.V.

- Internet: en la Seu Electrnica d'aquest Ajuntament.

Els documents de pagament seran remesos al seu domicili fiscal o expedits en l'Oficina Municipal de Recaptaci.