Està en: INICI > Hisenda

Sol·licitud i Autoliquidació per a l'admissió a proves selectives de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana


Selecció del personal de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, en processos selectius convocats a partir del 23 d'octubre de 2009 (Veure les bases del procés selectiu).

qui ho pot sol·licitar?


Les persones que complisquen els requisits exigits per la convocatòria (amb caràcter general: els majors de 18 anys sense excedir l'edat de jubilació, nacionalitat espanyola o comunitària, titulació exigida, capacitat per a l'exercici de les funcions, no haver sigut separat ni inhabilitat).

En algunes convocatòries s'exigeix requisits específics.

Dates i terminis


Segons anunci de la convocatòria en el B.O.P (Butlletí Oficial de la Província).

Documentació Necessària


Els que desitgen prendre part en estes proves selectives, hauran de presentar una instància, conforme a model oficial, que haurà de ser impresa des de l'apartat corresponent de la pàgina web de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es).

Actualment les convocatòries que usen este model d'instància són les següents:

>> Formulari de Sol·licitud i Autoliquidació de Proves Selectives.


IMPORTANT: La sol·licitud on-line accedeix a una pàgina segura. Perquè el seu navegador no considere la pàgina com insegures ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", i en Firefox indicarà "Aquesta connexió no està verificada").


Cada instància tindrà assignat un número de referència identificatiu que serà diferent per a cada una.

En les dependències de l'Excm. Ajuntament de Castelló es posarà a disposició dels interessats que ho requerisquen els recursos informàtics suficients per a accedir a la dita pàgina web, omplir i imprimir la instància.

Haurà de presentar-se la instància en qualsevol de les Entitats Financeres Col·laboradores (Banco Santander, Cajamar, Bankia, BBVA, Banco Sabadell i Caixabank).

Una vegada realitzat el pagament, haurà de presentar-se la instància com a sol·licitud d'admissió.

Una vegada superat el procediment selectiu, s'haurà d'aportar la documentació acreditativa del compliment dels requisits de la convocatòria.