Anunci relatiu a la Massa Salarial del Personal Laboral per a l'exercici 2017, en compliment del que es disposa en l'article 103.bis.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 42, de 8 de abril de 2017.


Anunci relatiu a la Massa Salarial del Personal Laboral per a l'exercici 2016, en compliment del que es disposa en l'article 103.bis.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 21, de 18 de febrer de 2016.


Anunci relatiu a la Massa Salarial del Personal Laboral per a l'exercici 2015, en compliment del que es disposa en l'article 103.bis.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Castelló, número 27, de 3 de març de 2015.