DIPLOMAT/ADA EN TREBALL SOCIAL. Borsa de Treball.
Nº de convocatòria: 10/2017.
Subgrup: A2.
Categoria: Diplomado/a en Treball Social.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs-oposició).
Publicació Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis Ajuntament i tauler RR.HH..
Publicació convocatòria: Butlletí Oficial de la Província núm. 81, de 8 de juliol de 2017.
Termini de presentació d'instàncies: del 9 al 18 de juliol de 2017, ambdós inclusivament.
Import a pagar: 25 euros.

>> Llista provisional d'admesos i exclosos, designació de Tribunal qualificador i data d'inici del procés selectiu.

>> Anunci de la convocatòria.

>> Bases específiques de la convocatòria.

>> Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives.

volver