OFICIAL DEL COS DE LA POLICIA LOCAL. Provisi d'una plaa, vacant en la plantilla de personal funcionari.
- Una plaa per torn de Mobilitat, mitjanant Concurs

N convocatria: 4/2015.
Subgrup: C1.
Categoria: Oficial Policia Local.
Nmero de places: 1.
Sistema selectiu i torn:
- 1 plaa mitjanant concurs, per torn mobilitat.
Publicaci Bases:
B.O.P.: Nmero 93, de 3 d'agost de 2013 i N 55, de 2 de maig de 2015, que recull la rectificaci de bases. | D.O.G.V.: Nmero 7097, de 27 agost 2013 i 7542, de 8 de juny de 2015 que recull la rectificaci de bases. | B.O.E.: Nmero 251, de 20 d' octubre de 2015..
Termini Presentaci Instncies: Del 21 d'octubre al 9 de novembre de 2015, tots dos inclusivament..
Import a pagar: 55,00 euros.

>> Anunci del resultat final del procs selectiu, propostes de nomenament i de constituci d'una borsa de treball.

>> Anunci del resultat de la revisi de la valoraci de mrits.

>> Anunci del resultat de la valoraci de mrits aportats pels aspirants que han superat la fase d'oposici.

>> Anunci del resultat de la prova de desenvolupament del temari (temes locals - grup cinqu, annex IV) per al torn de promoci interna, i convocatria per a l'aspirant que concorre pel torn de mobilitat, per a la realitzaci de l'entrevista personal.

>> Anunci del resultat de la prova de desenvolupament del temari (grups primer a quart de l'annex IV), i convocatria per a la realitzaci de la prova corresponent al desenvolupament del temari (temes locals) per al torn de promoci interna.

>> Anunci del nomenament d'assessor del Tribunal qualificador per a la prova de reconeixement mdic.

>> Anunci de la lectura de l'exercici corresponent al temari (grups primer a quart de l'annex IV).

>> Anunci del resultat del reconeixement mdic i convocatria per a la prova de desenvolupament del temari per al torn de promoci interna.

>> Anunci de la convocatria per a la realitzaci del reconeixement mdic.

>> Anunci del resultat de la prova de coneixement del valenci.

>> Anunci del resultat de la revisi dels exercicis corresponents al qestionari de cultura policial i de l'exercici prctic de cultura policial.

>> Anunci de l'obertura de sobres amb les qualificacions de l'exercici de coneixement del valenci.

>> Anunci de la convocatria per a la realitzaci de l'exercici de coneixement del valenci.

>> Anunci de la convocatria per a la realitzaci de l'exercici prctic (supsit policial).

>> Anunci del resultat del qestionari de cultura policial.

>> Anunci de l'apertura dels sobres corresponents al qestionari de cultura policial.

>> Anunci del resultat final de les proves d'aptitud fsica.

>> Anunci del resultat final de la prova psicotcnica i anunci de la celebraci de les proves d'aptitud fsica..

>> Anunci de la convocatria de la segona fase de la prova psicotcnica consistent en una entrevista personal..

>> Anunci del resultat de la primera fase de la prova psicotcnica i anunci de la data de revisi dels exercicis.

>> Anunci d'apertura en acte pblic, dels sobres de la prova psicotcnica.

>> Anunci de la llista definitiva de les/els aspirants, resoluci de reclamacions i recusacions del tribunal i determinaci de la data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci suspensi de la data de celebraci del primer exercici de l'oposici d'Oficial de la Policia Local.

>> Llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es, nomenament del tribunal qualificador i determinaci de la data d'inici del procs selectiu.
Termini de presentaci de reclamacions a la llista provisional: Del 11 al 21 de maig de 2016, ambds inclusivament.

>> Anunci de la convocatria de places d'Oficial i modificaci de la Base 2.2C) del Text Refs de les Bases Generals que regeix el procs.

>> Text Refs de les Bases Generals per a la provisi de places d'Oficial del Cos de la Policia Local.

>> Sollicitud d'Admisi a Proves Selectives.volver