OFICIAL DEL COS DE LA POLICIA LOCAL. Provisió d'una plaça, vacant en la plantilla de personal funcionari.
- Una plaça per torn de Mobilitat, mitjançant Concurs

Nº convocatòria: 4/2015.
Subgrup: C1.
Categoria: Oficial Policia Local.
Número de places: 1.
Sistema selectiu i torn:
- 1 plaça mitjançant concurs, per torn mobilitat.
Publicació Bases:
B.O.P.: Número 93, de 3 d'agost de 2013 i Nº 55, de 2 de maig de 2015, que recull la rectificació de bases. | D.O.G.V.: Número 7097, de 27 agost 2013 i 7542, de 8 de juny de 2015 que recull la rectificació de bases. | B.O.E.: Número 251, de 20 d' octubre de 2015..
Termini Presentació Instàncies: Del 21 d'octubre al 9 de novembre de 2015, tots dos inclusivament..
Import a pagar: 55,00 euros.

>> Anunci del resultat final del procés selectiu, propostes de nomenament i de constitució d'una borsa de treball.

>> Anunci del resultat de la revisió de la valoració de mèrits.

>> Anunci del resultat de la valoració de mèrits aportats pels aspirants que han superat la fase d'oposició.

>> Anunci del resultat de la prova de desenvolupament del temari (temes locals - grup cinqué, annex IV) per al torn de promoció interna, i convocatòria per a l'aspirant que concorre pel torn de mobilitat, per a la realització de l'entrevista personal.

>> Anunci del resultat de la prova de desenvolupament del temari (grups primer a quart de l'annex IV), i convocatòria per a la realització de la prova corresponent al desenvolupament del temari (temes locals) per al torn de promoció interna.

>> Anunci del nomenament d'assessor del Tribunal qualificador per a la prova de reconeixement mèdic.

>> Anunci de la lectura de l'exercici corresponent al temari (grups primer a quart de l'annex IV).

>> Anunci del resultat del reconeixement mèdic i convocatòria per a la prova de desenvolupament del temari per al torn de promoció interna.

>> Anunci de la convocatòria per a la realització del reconeixement mèdic.

>> Anunci del resultat de la prova de coneixement del valencià.

>> Anunci del resultat de la revisió dels exercicis corresponents al qüestionari de cultura policial i de l'exercici pràctic de cultura policial.

>> Anunci de l'obertura de sobres amb les qualificacions de l'exercici de coneixement del valencià.

>> Anunci de la convocatòria per a la realització de l'exercici de coneixement del valencià.

>> Anunci de la convocatòria per a la realització de l'exercici pràctic (supòsit policial).

>> Anunci del resultat del qüestionari de cultura policial.

>> Anunci de l'apertura dels sobres corresponents al qüestionari de cultura policial.

>> Anunci del resultat final de les proves d'aptitud física.

>> Anunci del resultat final de la prova psicotécnica i anunci de la celebració de les proves d'aptitud física..

>> Anunci de la convocatòria de la segona fase de la prova psicotècnica consistent en una entrevista personal..

>> Anunci del resultat de la primera fase de la prova psicotècnica i anunci de la data de revisió dels exercicis.

>> Anunci d'apertura en acte públic, dels sobres de la prova psicotècnica.

>> Anunci de la llista definitiva de les/els aspirants, resolució de reclamacions i recusacions del tribunal i determinació de la data d'inici del procés selectiu.

>> Anunci suspensió de la data de celebració del primer exercici de l'oposició d'Oficial de la Policia Local.

>> Llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es, nomenament del tribunal qualificador i determinació de la data d'inici del procés selectiu.
Termini de presentació de reclamacions a la llista provisional: Del 11 al 21 de maig de 2016, ambdós inclusivament.

>> Anunci de la convocatòria de places d'Oficial i modificació de la Base 2.2C) del Text Refós de les Bases Generals que regeix el procés.

>> Text Refós de les Bases Generals per a la provisió de places d'Oficial del Cos de la Policia Local.

>> Sol·licitud d'Admisió a Proves Selectives.volver