AGENT DE LA POLICIA LOCAL (corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de 2014). Provisió d'una plaça vacant en la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs, per torn de mobilitat.
Nº convocatòria: 2/2016.
Subgrup: C1.
Categoria: Agent Policia Local.
Número de places: 1.
Oferta d'Ocupació Pública: 2014.
Sistema selectiu, número de places i torn:
- 1 plaça mitjançant concurs, per torn de mobilitat.
Publicació Bases:
B.O.P.: Número 159, de 26 de desembre de 2015, en relació amb les publicacions dels exemplars número 13, de 29 de gener de 2015 i número 62, de 19 de maig de 2015, que arreplega la modificació en la Base 3ª.1.e).
D.O.G.V.: 25 de febrer de 2016.
Publicació convocatòria: B.O.E.: Número 63, de 14 de març de 2016.
Termini presentació instàncies: del 15 de març al 4 d'abril, ambdós inclusivament.
Import a pagar: 55,00 euros.

>> Anunci del resultat final del procés selectiu i proposta de nomenament, per detecció d'omissió.

>> Resultat final del procés selectiu i proposta de nomenament.

>> Anunci del resultat de l'entrevista personal.

>> Anunci del resultat de la revisió de l'exercici de temari local (grup V).

>> Anunci de convocatòria per a la realització de l'entrevista personal.

>> Anunci de convocatòria per a la revisió de l'exercici de temari local (grup V).

>> Anunci del resultat del exercici de temari local (grup V).

>> Anunci sobre convocatòria d'apertura de sobres.

>> Anunci del resultat de la revisió de la baremació de mèrits.

>> Anunci de convocatòria per a la realització del exercici de temari local (grup V).

>> Anunci de convocatòria per a la revisió de la baremació de mèrits.

>> Anunci del resultat de la baremació de mèrits.

>> Anunci del termini per a aportar la documentació.

>> Anunci del resultat del reconeixement mèdic.

>> Anunci d'apertura de termini per a la presentació del Reconeixement Mèdic.

>> Anunci de resultat de l'entrevista.

>> Anunci de convocatòria per a la realització de l'entrevista.

>> Anunci de convocatòria per a la revisió de l'exercici de Test Psicotècnic.

>> Anunci del resultat de l'exercici de Test Psicotècnic.

>> Anunci d'apertura dels sobres de l'exercici de Test Psicotècnic.

>> Anunci de convocatòria per a la realització de l'exercici de Test Psicotècnic.

>> Llistat d'aspirants admeses/os i excloses/os, nomenament del tribunal qualificador i determinació de la data d'inici del procés selectiu.

>> Anunci de la convocatòria.

>> Bases Generals rectores del procés selectiu.

>> Modificació Bases Generals rectores.

>> Sol·licitud d'Admisió a Proves Selectives.

volver