TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA TRESORERIA MUNICIPAL. Concurs-Oposició, Torn Lliure.
Nº convocatòria: 2/2017.
Subgrup: A1.
Categoria: Tècnico/a d'Administració General.
Número de places: 1.
Oferta d'Ocupació Pública: 2014.
Sistema selectiu: concurs-oposició, per torn lliure.
Publicació Bases:
     - B.O.P.: Número 24, de 25 de febrer de 2017.
     - D.O.G.V.: Número 7996, de 9 de març de 2017.
Publicació convocatòria: B.O.E.: Número 73, de 27 de març de 2017.
Termini de presentació d'instàncies: Del 28 de març al 18 d'abril de 2017, ambdós inclusivament.
Import a pagar: 35,00 euros.

>> Anunci del resultat final del procés selectiu i proposta de nomenament.

>> Anunci de la valoració de la fase de concurs.

>> Anunci dels resultats del quart exercici i convocatòria per al cinqué.

>> Anunci dels resultats del tercer exercici i convocatòria per al quart.

>> Anunci dels resultats del segon exercici i convocatòria per al tercer.

>> Anunci dels resultats del primer exercici i convocatòria per al segon.

>> Anunci de la plantilla de les respostes corresponents al primer exercici del procés selectiu.

>> Anunci de la llista definitiva d'admesos i exclosos, nomenament del Tribunal qualificador i determinació de la data d'inici del procés selectiu.
Publicada en el Butlletí Oficial de la Província número 71, de 15 de juny de 2017.

>> Anunci de la llista provisional d'admesos i exclosos.
Termini de presentació de reclamacions a la llista provisional: Del 12 al 25 de maig, ambdós inclusivament.

>> Bases específiques rectores del procés selectiu.

>> Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives.

volver