INTENDENT GENERAL DE LA POLICIA LOCAL. Provisió per Concurs-Oposició Lliure.
Número de convocatòria: 3/2017.
Subgrup: A1.
Categoria: Intendent General de la Policia Local.
Número de places: 1.
Oferta d'Ocupació Pública: 2016.
Sistema selectiu: Concurs-Oposició, per torn lliure.
Publicació Bases:
- B.O.P.: Número 30, de 11 de març de 2017.
- D.O.G.V.: Número 8010, de 29 de març de 2017.
Publicació de la convocatòria en el B.O.E.: Pendent de publicació.
Termini de presentació d'instàncies: Pendent de publicació.
Import a pagar: 55 euros.

>> Anunci de rectificació de les Bases generals del Concurs-Oposició lliure.
Publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 73, de 20 de juny de 2017.


>> Bases generals del procés selectiu.volver