INTENDENT DE LA POLICIA LOCAL. Provisió per Concurs-Oposició Lliure.
Número de convocatòria: 4/2017.
Subgrup: A2.
Categoria: Intendent General de la Policia Local.
Número de places: 1.
Sistema selectiu: Concurs-Oposició, per torn lliure.
Publicació Bases:
- B.O.P.: Número 28, de 7 de març de 2017.
- D.O.G.V.: Número 8010, de 29 de març de 2017.
Publicació de la convocatòria en el B.O.E.: Pendent de publicació.
Termini de presentació d'instàncies: Pendent de publicació.
Import a pagar: 55 euros.

>> Bases específiques del procés selectiu.volver