AGENT D'IGUALTAT. Borsa d'Ocupació Temporal.
Número de convocatòria: 5/2017.
Subgrup: A2.
Categoria: Agent d'Igualtat.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjançant concurs-oposició).
Publicació Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis Ajuntament i Tauler RR.HH.
Publicació convocatòria B.O.P.: Número 57, de 13 de maig de 2017.
Termini presentació instàncies: Del 14 al 23 de maig, ambdós inclusivament.
Import a pagar: 25 euros.

>> Anunci del resultat corresponent a la revisió de la valoració dels mèrits de la fase de concurs, en contestació a les reclamacions presentades.

>> Anunci del resultat de la valoració de la fase d'entrevista curricular i puntuació final del procés selectiu.

>> Anunci convocatòria per a l'entrevista curricular.

>> Annex amb el resultat desglossat conforme a la valoració dels diferents aspectes arreplegats en les bases de la convocatòria.

>> Anunci del resultat de la valoració de la Fase de Concurs.

>> Anunci del resultat del primer exercici teòrico-pràctic i convocatòria per a aportar justificants de mèrits i experiència per a la valoració de la fase de concurs.

>> Anunci del resultat de l'acte de l'apertura dels sobres amb el contingut de les dades identificatives dels/de les aspirants.

>> Anunci de convocatòria per a l'apertura dels sobres que contenen la identificació dels/de les aspirants.

>> Anunci de convocatòria per a la lectura pública de l'exercici teòrico-pràctic.

>> Anunci de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, nomenament del tribunal qualificador i determinació de la data d'inici del procés selectiu.

>> Anunci de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.
Termini de presentació de reclamacions: Del 7 al 16 de juny de 2017, ambdós inclusivament.

>> Anunci de la convocatòria.

>> Bases específiques rectores del procés selectiu.

>> Sol·licitud d'Admissó a Proves Selectives.

volver