TÈCNIC/A DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Borsa d'Ocupació Temporal.
Número de convocatòria: 6/2017.
Subgrup: A2.
Categoria: Tècnic/a de Participació Ciutadana.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjançant concurs-oposició).
Publicació Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis Ajuntament i Tauler RR.HH.
Publicació convocatòria B.O.P.: Número 56, d'11 de maig de 2017.
Termini presentació instàncies: Del 12 al 22 de maig, ambdós inclusivament.
Import a pagar: 25 euros.

>> Anunci de rectificació del resultat de la baremació, entrevista i puntuació total obtinguda en el procés selectiu.

>> Anunci del resultat de la baremació i convocatòria per a l'entrevista.

>> Anunci del resultat del primer exercici i apertura de termini de presentació de documentació acreditativa dels mèrits i experiència per a la baremació.
Termini per a presentar documentació: Del 31 de juliol al 4 d'agost, ambdós inclusivament.

>> Anunci de la convocatòria per a la lectura pública de l'exercici pràctic.

>> Anunci de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, nomenament del tribunal qualificador i determinació de la data d'inici del procés selectiu.

>> Anunci de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.
Termini de presentació de reclamacions: Del 7 al 16 de juny de 2017, ambdós inclusivament.

>> Anunci de la convocatòria.

>> Bases específiques rectores del procés selectiu.

>> Sol·licitud d'Admissó a Proves Selectives.

volver