GERENT DEL PATRONAT MUNICIPAL DE FESTES. Provisi per lliure designaci.
Nmero de Convocatria: 8/2017.
Categoria: Gerent del Patronat Municipal de Festes.
Nmero de llocs: 1.
Naturalesa del lloc: Personal directiu.
Sistema selectiu: Lliure designaci (entre funcionaris/es de carrera, Titulats/ades Superiors).
Publicaci de les Bases:
B.O.P.: Nmero 60, de 20 de maig de 2017.
D.O.G.V. (en extracte): Nmero 8067, de 21 de juny de 2017.
Publicaci de la convocatria en el B.O.E.: Nmero 168, de 15 de juliol de 2017.
Termini de presentaci d'instncies: Del 16 al 25 de juliol de 2017.

>> Anunci de la convocatria de la Comissi de Valoraci per a la realitzaci de l'entrevista personal.

>> Anunci de la llista provisional d'admesos i exclosos, i designaci de la Comissi de Valoraci.

>> Anunci de les Bases de la Convocatria, model de sollicitud i model normalitzat de Curriculum Vitae.volver