GERENT DEL PATRONAT MUNICIPAL DE FESTES. Provisió per lliure designació.
Número de Convocatòria: 8/2017.
Categoria: Gerent del Patronat Municipal de Festes.
Número de llocs: 1.
Naturalesa del lloc: Personal directiu.
Sistema selectiu: Lliure designació (entre funcionaris/es de carrera, Titulats/ades Superiors).
Publicació de les Bases:
B.O.P.: Número 60, de 20 de maig de 2017.
D.O.G.V. (en extracte): Número 8067, de 21 de juny de 2017.
Publicació de la convocatòria en el B.O.E.: Número 168, de 15 de juliol de 2017.
Termini de presentació d'instàncies: Del 16 al 25 de juliol de 2017.

>> Anunci de la convocatòria de la Comissió de Valoració per a la realització de l'entrevista personal.

>> Anunci de la llista provisional d'admesos i exclosos, i designació de la Comissió de Valoració.

>> Anunci de les Bases de la Convocatòria, model de sol·licitud i model normalitzat de Curriculum Vitae.volver