MONITOR/A DE TALLA ARTESANA DE FUSTA EN MOBLES I SIMILARS. Borsa d'Ocupaci Temporal, pel Consorci Pacte Local per l'Ocupaci.
N convocatria: 11/2017.
Subgrup: C2.
Categoria: Monitor/a de talla artesana de fusta en mobles i similars.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs-oposici).
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncio de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
Publicaci de la convocatria B.O.P.: Nmero 89, de 27 de juliol de 2017.
Termini de presentaci d'instncies: Del 28 de juliol al 2 de agost, ambds inclusivament.

>> Resultat procs selectiu i termini de reclamaci.

>> Anunci de la llista provisional d'admesos i exclosos, designaci del Tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de la Convocatria.

>> Annex II: Model de Sollicitud.

>> Bases que han de regir el procs selectiu i Annex relatiu al barem per a la selecci.volver