MONITOR/A DE TALLA ARTESANA DE FUSTA EN MOBLES I SIMILARS. Borsa d'Ocupació Temporal, pel Consorci Pacte Local per l'Ocupació.
Nº convocatòria: 11/2017.
Subgrup: C2.
Categoria: Monitor/a de talla artesana de fusta en mobles i similars.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs-oposició).
Publicació de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncio de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
Publicació de la convocatòria B.O.P.: Número 89, de 27 de juliol de 2017.
Termini de presentació d'instàncies: Del 28 de juliol al 2 de agost, ambdós inclusivament.

>> Anunci de la Convocatòria.

>> Annex II: Model de Sol·licitud.

>> Bases que han de regir el procés selectiu i Annex relatiu al barem per a la selecció.volver