JORNALS DE VILA 2019. PROCS SELECTIU PER A LA CONTRACTACI LABORAL TEMPORAL DE PERSONES DESOCUPADES - Borsa de Treball (Concurs).
N de Convocatria: 6/2019.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs).
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
Publicaci de la convocatria B.O.P.: Nmero 36, de 21 de mar de 2019.
Termini de presentaci d'instncies: De l'1 al 12 d'abril, ambds inclusivament.
Import a pagar: No hi ha pagament de taxes.

NOTA: Per a localitzar un resultat en els llistats pot utilitzar l'eina de recerca del seu visor de PDFs, introduint el nmero de DNI o passaport.

>> Anunci del Tribunal Qualificador nmero 2 relatiu a l'addenda a l'anunci de resultats definitius, publicat el 18 de juny de 2019.

>> Anunci del Tribunal Qualificador nmero 2 relatiu a la designaci de les persones seleccionades per a cada lloc, establint l'ordre de la borsa segons la puntuaci obtinguda (Coordinador/a de Programa, Orientador/a Laboral, Educador/a Social, Titulat/da en Dret, Tcnic/a en Medi ambient, Periodista, Treballador/a Social, Tcnic/a Superior Integraci Social, Administratius/ves, Auxiliars Administratius/ves i Ordenances).

>> Anunci del Tribunal Qualificador nmero 3 relatiu al resultat definitiu de les puntuacions obtingudes en el procs selectiu, una vegada realitzada la fase 2 consistent en l'entrevista personal.

>> Anunci del Tribunal Qualificador nmero 2 contestant a reclamacions a la baremaci de mrits de candidats/es a diferents llocs (Coordinador/a de Programa, Orientador/a Laboral, Educador/a Social, Titulat/ada en Dret, Tcnic/a en Mediambient, Periodista, Treballador/a Social, Tcnic/a Superior Integraci Social, Administratius/ves, Auxiliars Administratius/ves i Ordenances) i convocatria per a entrevista.

>> Anunci del Tribunal Qualificador nmero 1 relatiu a la designaci de les persones seleccionades per a cada lloc, establint l'ordre de la borsa segons la puntuaci obtinguda (Oficials, Zeladors/es d'installacions esportives, Arquitectes tcnics/ques, Arquitecte/a superior).

>> Anunci del Tribunal Qualificador nmero 1 relatiu a la resoluci de les reclamacions i publicaci del resultat de la baremaci de la documentaci presentada per els/les aspirants (Oficials, Zeladors/es d'installacions esportives, Arquitectes tcnics/ques, Arquitecte/a superior).

>> Anunci del Tribunal Qualificador nmero 3 relatiu a la contestaci a les reclamacions presentades a la baremacin dels mrits (Fase 1) publicada el 27 de maig de 2019, resultat definitiu de la baremacin de mrits (Fase 1) dels candidats a peons, i convocatria a la Fase 2, consistent en entrevista personal.

>> Anunci del Tribunal Qualificador nmero 1 relatiu a l'addenda de les baremaciones de llocs de zeladors/es d'installacions esportives.

>> Anunci del Tribunal Qualificador nmero 2 relatiu al llistat de persones excloses, baremades i que passen a la fase d'entrevista dels llocs de Coordinador/a de Programa, Orientador/a Laboral, Educador/a Social, Titulat/ada en Drer, Tcnico/a en Mediambient, Periodista, Treballador/a Social, Tcnico/a Superior Integraci Social, Administratius/ives, Auxiliars Administratius/ives i Ordenances.

>> Anunci del Tribunal Qualificador nmero 3 relatiu al llistat de persones excloses, baremades i d'aquelles que passen a la fase d'entrevista, i que per tant tenen data assignada, dels llocs corresponents a Peons, i convocatria per a la realitzaci de l'entrevista personal.

>> Anunci del Tribunal Qualificador nmero 1 relatiu al llistat de persones excloses, baremades i d'aquelles que passen a la fase d'entrevista, i que per tant tenen data assignada, dels llocs corresponents a Oficials, Arquitecte Tcnic, Arquitecte Superior i Zeladors.

>> Anunci de renncia i nou nomenament de membres de tribunals qualificadors del procs selectiu.

>> Anunci del nomenament de tribunals qualificadors del procs selectiu.

>> Model de sollicitud d'admissi al procs selectiu.

>> Bases Especfiques rectores del procs selectiu.volver