JORNALS DE VILA 2017. PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE PERSONES DESOCUPADES - Borsa de Treball.
Nº de Convocatòria: 12/2017.
Subgrup: AP, C2, C1, A2.
Categoria: Oficials lampista/a, Oficials d'electricitat, Oficials d'obra de paleta, Peons d'obra de paleta, Oficials de pintura, Peons de pintura, Peons de neteja, Oficials fusteria metàl·lica, Peons de fusteria metàl·lica, Treballador/a social, Coordinador/a (treballador/a social), Educador/a Social, Administratius/as, Auxiliars administratius/as, Auxiliars Programa d'Habitatge i Arquitecte/a tècnic/a (Aparellador/a).
Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs).
Publicació de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
Publicació de la convocatòria B.O.P.: Número 95, de 10 d'agost de 2017.
Termini de presentació d'instàncies: De l'11 al 25 d'agost, ambdós inclusivament.
Import a pagar: No hi ha pagament de taxes.

>> Anunci de l'esmena d'errors del procés selectiu d'Oficial de Lampisteria.

>> Anunci dels resultats finals d'Auxiliar de Programa de la Vivenda, després d'esmena d'errors.

>> Anunci dels resultats finals d'Auxiliar Administratiu/va, després d'esmena d'errors.

>> Anunci dels resultats finals d'Administratiu/va, després d'esmena d'errors.

>> Anunci de l'esmena d'errors materials i aritmètics en la baremació de diversos aspirants del procés selectiu per a la contractació d'Administratiu/va, Auxiliar Administratiu/va i Auxiliar de Programa de la Vivenda.

>> Anunci de la resolució de reclamacions i resultats finals del procés selectiu per a la contractació de Peons de Neteja, Pintura, Obra de Paleta i Fusteria Metàl·lica.

>> Anunci de la resolució de reclamacions i resultats finals del procés selectiu per a la contractació d'Oficials d'Obra de Paleta, Pintura, Fusteria Metàl·lica, Electricitat i Lampisteria.

>> Anunci dels resultats finals del procés selectiu per a la contractació d'Auxiliar de Programa de la Vivenda.

>> Anunci dels resultats finals del procés selectiu per a la contractació d'Auxiliar Administratiu/va.

>> Anunci dels resultats finals del procés selectiu per a la contractació d'Administratiu/va.

>> Anunci de la resolució de les reclamacions presentades contra els resultats finals del procés selectiu per a la contractació de Treballador/a Social, Coordinador/a i Educador/a Social (Tribunal 1).

>> Anunci dels resultats del procés selectiu per a la contractació de Peó.

>> Anunci dels resultats del procés selectiu per a la contractació d'Oficial.

>> Anunci dels resultats del procés selectiu per a la contractació d'Auxiliar de Programa de la Vivenda.

>> Anunci dels resultats del procés selectiu per a la contractació d'Auxiliar Administratiu/va.

>> Anunci dels resultats del procés selectiu per a la contractació d'Administratiu/va.

>> Anunci dels resultats finals del procés selectiu per a la contractació de Arquitecte/a Tècnic/a.

>> Anunci dels resultats finals del procés selectiu per a la contractació de Treballador/a Social, Coordinador/a i Educador/a Social (Tribunal 1).

>> Llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es i designació dels Tribunals qualificadors del procés selectiu.

>> Llistat d'aspirants.

>> Model de sol·licitud d'admissió al procés selectiu.

>> Bases Específiques rectores del procés selectiu.volver