GERENT DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME. Provisió per lliure designació.
Nº convocatòria: 15/2017.
Categoria: Gerent del Patronat Municipal de Turisme.
Número de llocs: 1.
Naturalesa del lloc: Personal directiu.
Sistema selectiu: Lliure designació.
Publicació de les Bases:
B.O.P.: Número 145, de 5 de desembre de 2017.
D.O.G.V. (en extracte): Número 8199, de 27 de desembre de 2017.
Publicació de la convocatòria en el B.O.E.: Per determinar.
Termini de presentació d'instàncies: Per determinar.

>> Anunci de les Bases de la Convocatòria, model de sol·licitud i model normalitzat de Curriculum Vitae.volver