INTENDENT GENERAL / COMISSARI PRINCIPAL DE LA POLICIA LOCAL. Provisió del lloc de treball en Comissió de Serveis.
Número de convocatòria: 3/2018.
Subgrup: A1.
Categoria: Intendent General / Comissari Principal.
Sistema selectiu: Provisió mitjançant comissió de serveis.
Publicació de les Bases: Butlletí Oficial de la Província (B.O.P.), Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de RR.HH..
Publicació de la convocatòria en el B.O.P.: número 18, de 10 de febrer de 2018.
Termini de presentació d'instàncies: Del 12 al 23 febrer de 2018.

>> Anunci de la convocatòria.

>> Bases específiques rectores del procés selectiu.volver