TCNIC/A SUPERIOR EN INTEGRACI SOCIAL. Borsa de Treball.
Nmero de convocatria: 13/2018.
Subgrup: B.
Categoria: Tcnic Superior en Integraci Social.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs-oposici).
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i de RR.HH.
Publicaci de la convocatria en el B.O.P.: nmero 149, de 13 de desembre de 2018.
Termini de presentaci d'instncies: Del 14 de desembre de 2018 al 14 de gener de 2019.
Import a pagar: 22,50 euros.

>> Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, designaci del tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver