TREBALLADOR/A SOCIAL. Borsa de Treball temporal, mitjanant concurs.
Nmero de convocatria: 10/2019.
Subgrupo: A2.
Categora: Treballador/a Social.
Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs).
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
Publicaci de la convocatria B.O.P.: nmero 51, de 20 d'abril de 2019.
Termini de presentaci d'instncies: del 23 d'abril al 7 de maig de 2019.
Import a pagar: 15 euros.

>> Anunci dels llistats provisionals d'aspirants exclosos/es, de baremaci de mrits d'aspirants omesos/es i de rectificaci de DNI.

>> Anunci del resultat provisional de la valoraci de mrits:

          - Annex I.

          - Annex II.

>> Anunci de la designaci de la Comissi de Valoraci.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver